Certyfikaty TELC

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskało licencję do oferowania i przeprowadzania egzaminów z języka angielskiego w ramach TELC (The European Language Certificates).

 • TELC The European Language Certificates - system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenia się, nauczania, oceniania Rady Europy : Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment.
 • Europejskie Certyfikaty Językowe stanowią system egzaminów stworzony w oparciu o program ramowy Common European Framework of Reference Rady Europy. TELC został opracowany przez organizację WBT (Weiterbildunngs – Testsysteme GmbH) będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe na arenie międzynarodowej. Egzaminy przeprowadzane są w całej Europie przez autoryzowane ośrodki egzaminacyjne. Jednorodność egzaminów zapewnia centralny system oceniania oraz jednakowa dla wszystkich baza kryteriów ocen.
 • Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się a nie na znajomość gramatyki.
 • Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego i w chwili obecnej obejmują dziesięć języków europejskich.
 • Więcej informacji: http://www.telc.net

 

Egzaminy TELC są uznawane i akredytowane w wielu krajach europejskich !!!

 • w Niemczech - certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpanskiego i niemieckiego uznawane są jako egzaminy wstępne lub końcowe w wielu kolegiach i uniwersytetach, a także Izbach Przemyslowo-Handlowych.
  • Certyfikat TELC potwierdza znajomość języka niemieckiego osób ubiegających się o niemieckie obywatelstwo i jest oficjalnie akceptowany przy uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa.
 • we Francji - certyfikaty TELC są uznawane przez Francuskie Izby Handlowe (CEL);
 • na Węgrzech i w Czechach - akredytują je instytucje rządowe;
 • we Włoszech - Zertifikat Deutsch uznaje Ministerstwo Edukacji;
 • w Hiszpanii - egzaminy TELC są częścią państwowego systemu szkolnictwa;
 • w Republice Słowackiej - certyfikaty TELC są wymagane przy zatrudnieniu w wielu przedsiębiorstwach międzynarodowych.

Uznawalność certyfikatów TELC

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz.U. nr.96 certyfikaty językowe TELC (poziomy B1 i B2 dla 8 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.

 

Egzaminy i certyfikaty TELC swoją popularność w Europie zawdzięczają:

 • możliwości uzyskania certyfikatu porównywalnego w kilku językach na różnych poziomach
 • dostosowania do potrzeb mieszkańców współczesnej Europy
 • nastawieniu na komunikację językową
 • dobrej organizacji egzaminów opartych na nowoczesnych testach opracowanych według zaleceń Rady Europy.

Co testują egzaminy TELC?

Egzaminy TELC testują praktyczne umiejętności zdobyte przez uczących się języków obcych np.:

 • umiejętność czytania w celu uchwycenia konkretnych informacji (znaleźć cenę pokoju jednoosobowego w folderze hotelu)
 • umiejętność słuchania i uchwycenia godziny odjazdu pociągu w nagraniu zapowiedzi z dworca,
 • umiejętność napisania listu z zapytaniem o ceny wynajmu pokoju,
 • podczas prowadzenia rozmowy umiejętność przekonania drugiej osoby do pójścia do kina na film wybrany przez siebie.
 • umiejętność zastosowania gramatyki w konkretnej sytuacji, kontekście np. uzupełniając list formalny do instytucji odpowiednimi formami czasowników, rzeczowników itp.

Z jakich części składa się egzamin TELC?

 • Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej.
 • Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku.
 • Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu, ale nie języka.
 • Struktura egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest identyczna dla wszystkich języków i wygląda następująco:
  • Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać.
  • Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji, lub osoby prywatnej.
  • Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami.
  • Część ustna składa się z trzech zadań które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

 

Uwaga!

Certyfikat B2 zwalnia z uczestnictwa w lektoratach w SPNJO.

Inne egzaminy o podobnym stopniu trudności do B2 - First Certificate in English