Studenci studiów niestacjonarnych

Dokumenty zwalniające z uczestnictwa w lektoracie i/lub z egzaminu z języków nowożytnych i starożytnych dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2013/2014

  • SPNJO honoruje dokumenty potwierdzające kompetencje językowe nie starsze niż 5 lat.
  • Student powinien przedłożyć dokument zwalniający przed zapisaniem się na lektorat.

Po wpis oceny z egzaminu na podstawie certyfikatu lub innego dokumentu wymienionego w wykazie studenci studiów niestacjonarnych proszeni są o zgłoszenie się do zastępcy kierownika SPNJO ds. studiów niestacjonarnych mgr Iwony Nowickiej w godzinach konsultacji.


Języki nowożytne

POZIOM B2 II

Zwolnienie z lektoratu (obowiązek zdania egzaminu końcowego) Zwolnienie z lektoratu i egzaminu
Świadectwo matury dwujęzycznej Świadectwo matury międzynarodowej
Zaliczenie poziomu B2 II na drugim kierunku na UWr

Certyfikaty na poziomie B2 i wyższym

Zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie i z egzaminu można uzyskać tylko na podstawie certyfikatów potwierdzających znajomość 4 sprawności: czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie

Zaliczenie poziomu B2 uzyskane na innej uczelni (jeżeli efekty kształcenia są takie same jak na UWr)

Egzamin na poziomie B2 II na drugim kierunku na UWr

Egzamin na poziomie B2 zdany na innej uczelni (jeżeli efekty kształcenia są takie same jak na UWr)

  Dyplom NKJO, dyplomy filologii obcych – języki nowożytne I stopnia oraz II stopnia

 

POZIOM B2+

Zwolnienie z lektoratu (obowiązek zdania egzaminu końcowego) Zwolnienie z lektoratu i egzaminu
Zaliczenie przedmiotów kierunkowych (specjalistycznych) w języku obcym w czasie stypendium Erasmus+ wykazanych na Transcript of Records Świadectwo matury międzynarodowej

Student uzyskał zaliczenie poziomu B2+ na UWr, ale nie przystąpił do egzaminu w terminie

szczegółowe informacje u kierowników zespołów

Student uzyskał zaliczenie poziomu B2+ na innej uczelni - warunkiem zwolnienia z lektoratu jest przedstawienie sylabusa zawierającego efekty kształcenia zgodne z sylabusem SPNJO

szczegółowe informacje u kierowników zespołów

Świadectwo matury europejskiej
 

Certyfikat SPNJO UWr na poziomie B2+

Certyfikaty na poziomie C1 i wyższym

  Dyplom NKJO, dyplomy filologii obcych (języki nowożytne) I stopnia oraz II stopnia
  Certyfikat ACERT B2 język specjalistyczny z danego obszaru kształcenia
  Student ma możliwość przepisania oceny z egzaminu – szczegółowe informacje u kierowników zespołów

UWAGA! Dodatkowe zajęcia specjalistyczne np. konwersatoria tematyczne prowadzone na wydziałach nie są traktowane jako lektorat objęty programem SPNJO.

Wykaz certyfikatów

Język angielski:

Język francuski

Język hiszpański

Język niemiecki

Język rosyjski

Język włoski


Języki starożytne

ZWOLNIENIA Z LEKTORATU JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

Zwolnienie z lektoratu (obowiązek zdania egzaminu końcowego - jeśli wymaga tego kierunek studiów) Zwolnienie z lektoratu i egzaminu
  Świadectwo matury z języka łacińskiego
  Finaliści i laureaci Olimpiady Języka Łacińskiego

Zaliczenie lektoratu języka łacińskiego na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim (pod warunkiem, że zgadza się liczba godzin)

Zaliczenie lektoratu języka łacińskiego uzyskane na innej uczelni (pod warunkiem, że zgadza się liczba godzin)

Zaliczenie lektoratu języka łacińskiego na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim (pod warunkiem, że zgadza się liczba godzin i student zdał egzamin końcowy)

Zaliczenie lektoratu języka łacińskiego uzyskane na innej uczelni (pod warunkiem, że zgadza się liczba godzin i student zdał egzamin końcowy)

  Ukończenie studiów I lub II stopnia na filologii klasycznej

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY UCZYLI SIĘ ŁACINY POZA SYSTEMEM STUDIÓW

Studenci, którzy uczyli się łaciny poza systemem studiów (gimnazjum, liceum, prywatnie), mogą być zwolnieni z lektoratu języka łacińskiego, jeśli zdobędą wymaganą liczbę punktów na teście kwalifikacyjnym sprawdzającym osiągnięte przez nich efekty kształcenia.

Test obejmuje zakres materiału obowiązujący na danym kierunku studiów, a zaliczenie testu zwalnia studenta z lektoratu i egzaminu.

Test kwalifikacyjny jest przeprowadzany w drugim tygodniu semestru. Bliższych informacji w sprawie testu udziela kierownik Zespołu Lektorów Języków Klasycznych i Języka Rosyjskiego mgr Beata Machalska lub lektor podczas pierwszych zajęć.