Egzaminy przed obroną doktoratu

Zaktualizowane 12.09.2018

Studium Praktycznej Nauki Języków prowadzi egzaminy z języków obcych przed obroną doktoratu.

Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego jest potwierdzeniem kompetencji językowej kandydata.

Kandydat, który przedstawi certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego co najmniej na poziomie B2 jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora: Dziennik Ustaw, rok 2018, pozycja 261 - Załącznik 1).

Egzamin przed obroną doktoratu składa się z następujących części:

  • krótka ustna prezentacja pracy doktorskiej,
  • czytanie i tłumaczenie z języka obcego na język polski tekstu specjalistycznego (otrzymanego pół godziny przed egzaminem),
  • ogólna konwersacja.

UWAGA:

  • Ze względu na dużą ilość zgłoszeń na egzaminy, szczególnie z języka angielskiego, prosimy o zgłaszanie się co najmniej 3 tygodnie przed ostatecznym terminem zdania egzaminu.
  • Do egzaminu doktorskiego z języka obcego należy przedłożyć protokół egzaminacyjny, do pobrania w dziekanacie Studiów Doktoranckich.

JĘZYK ANGIELSKI

Na egzamin proszę umawiać się telefonicznie w godzinach konsultacji.

mgr Agnieszka Pęcikiewicz - SPNJO, pl. Nankiera 2/3, pok. 302, tel. 71 375 2644

(Wszystkie wydziały z wyjątkiem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziału Biologicznego).

  • 17.09.2018 — 23.09.2018 urlop
     

Doktoranci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziału Biologii proszeni są o kontaktowanie się w sprawie egzaminu z mgr Hanną Szelachowską.

mgr Hanna Szelachowska - SPNJO, pl. Nankiera 2/3, pok. 402, tel. 71 375 2757

(Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydział Biologiczny).

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Zbigniew Gdowski
Zapytania, ustalanie zagadnień i terminów: zbigniew.gdowski@uwr.edu.pl
 

 Inne języki

W przypadku pozostałych języków prosimy o kontaktowanie się z kierownikami odpowiednich zespołów językowych lub Sekretariatem SPNJO.