Regulamin TELC

Regulamin i zasady przystępowania do egzaminów TELC 

Aby wziąć udział w egzaminie należy:

 1. dokonać wpłaty za egzamin:
  • informacje w Sekretariacie Studium przy placu Biskupa Nankiera 2/3, pok. 03, tel. 71 375 2745, 71 375 2698, 71 375 2300
 2. dokonać rejestracji przedkładając oryginał dowodu wpłaty w Sekretariacie Studium

 

 • Warunkiem zorganizowania egzaminu jest minimum 6-7 osób na określony poziom.
 • W wypadku rezygnacji osoby zgłoszonej do egzaminu oplata wynosi 50 zl
 • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny oraz z jednej osoby na drugą.
 • Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
 • Egzaminy oceniane są komputerowo we Frankfurcie nad Menem.
 • Informacja o wynikach (ok. 8 tygodni po egzaminie) – w Centrum Egzaminacyjnym The European Language Certificates – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wroclawskiego.
 • Egzamin rozpoczyna się punktualnie. Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 min. przed podaną godziną.
 • Część pisemna egzaminu rozpoczyna się o godzinie 9:00 (w soboty).
 • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać miękki ołówek (2B) i gumkę.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.
 • Listy kandydatów znajdują się w sekretariacie Studium a w dniu egzaminu są wywieszane na drzwiach sali, w której przeprowadzana jest część pisemna.