Studenci studiów niestacjonarnych - informacja

Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

 1. Od roku akademickiego 2013/14 studenci studiów niestacjonarnych Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązani są do ukończenia lektoratu i zdania egzaminu z wybranego języka obcego nowożytnego.
  (Język wybrany staje się językiem obowiązkowym):
  • na studiach I stopnia na poziomie B2 II
  • na studiach II stopnia na poziomie B2+,
  • na studiach jednolitych magisterskich na poziomie B2 II i B2+.
 2. Studentom studiów niestacjonarnych przysługuje następujący limit godzin:
  • na studiach I stopnia 120 godzin,
  • na studiach II stopnia 40 godzin,
  • na studiach jednolitych magisterskich 180 godzin.
 3. Zajęcia z języka obowiązkowego prowadzone są przez lektorów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studium oferuje naukę następujących języków nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Wyboru języka dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.
 4. Nauczanie języków obcych odbywa się według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Szczegółowe informacje dotyczące programów i wymogów na poszczególnych poziomach znajdują się na stronie Studium (zakładka Studia niestacjonarne → Studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2013/2014 i później).
 5. Uczęszczanie na lektorat języka obcego jest obowiązkowe.
 6. Student powinien wybrać z oferty Studium język, który zna najlepiej, ponieważ lektoraty języka obowiązkowego rozpoczynają się na poziomie B1. Aby kontynuować naukę na poziomie wyższym, student jest zobowiązany do zaliczenia na ocenę pozytywną poziomu niższego.
 7. Student jest zobowiązany do kontynuowania nauki języka, który wybrał. Zmiana języka w trakcie nauki nie jest możliwa.
 8. W celu określenia poziomu znajomości języka, studenci zobowiązani są do napisania testu kwalifikacyjnego na początku I roku studiów I stopnia i studiów jednolitych magisterskich:
  • jeżeli student zakwalifikuje się niżej niż początkowy poziom lektoratu, czyli poziom B1, jest zobowiązany do uzupełnienia wiadomości we własnym zakresie,
  • jeżeli student zakwalifikuje się na poziom wyższy niż poziom B1 (B2 I lub B2 II), zaczyna lektorat od poziomu, na który się zakwalifikował,
  • student, który zakwalifikuje się na poziom C1 I może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie, ale jest zobowiązany do zdania egzaminu końcowego na wymaganym poziomie (B2 II).
 9. Na studiach II stopnia zajęcia prowadzone są na poziomie B2+, który wprowadza elementy języka specjalistycznego i akademickiego (studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych).
 10. Na studiach jednolitych magisterskich po zdaniu egzaminu na poziomie B2 II, studentów obowiązuje kontynuacja lektoratu z wybranego języka na poziomie B2+.
 11. Student może być zwolniony z obowiązku uczestnictwa w lektoracie i egzaminu końcowego, jeśli okaże jeden z wymienionych na stronie Studium certyfikatów (zakładka: Studia niestacjonarne / Studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2013/2014 i później / Zwolnienia z lektoratu).
 12. Student może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu końcowego na poziomie B2II, jeżeli zdał egzamin na tym poziomie na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim bądź na innej uczelni (ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że program był realizowany wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz że w suplemencie do dyplomu jest wykazany poziom B2).
 13. Student, który uzyskał na innym kierunku na UWr zaliczenie poziomu B1 (B2 I) może kontynuować naukę na poziomie B2 I (B2 II) bez konieczności przystępowania do testu kwalifikacyjnego.
 14. Niewykorzystane godziny z limitu godzin na lektorat języka obcego, student może przeznaczyć na naukę innego języka.