Studia stacjonarne starsze lata

Studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2012/2013 i wcześniej


WPIS DO INDEKSU

I. Studenci studiów stacjonarnych zgłaszają się po wpis z egzaminu (na kartę egzaminacyjną i z przodu indeksu) do lektorów, którzy przeprowadzili egzamin (patrz-wpis w indeksie na str.78-79).

 

II. W przypadku, gdy:

 1. student został zwolniony z lektoratu na podstawie certyfikatu,
 2. ocena z egzaminu została przepisana z innego kierunku lub innej uczelni,
 3. lektor, który przeprowadził egzamin nie jest już pracownikiem SPNJO,
 4. lektor ,który przeprowadził egzamin przebywa na zwolnieniu lub urlopie (macierzyńskim, wychowawczym czy zdrowotnym),

studenci zgłaszają się:

 • do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje):
  • język angielski - mgr Lidia Janota
  • język niemiecki - mgr Dorota Snoch
  • języki romańskie - mgr Katarzyna Działoszyńska
  • język rosyjski - mgr Wanda Męcińska-Kiedroń
  • języki starożytne - mgr Beata Machalska
 • lub do zastępcy kierownika SPNJO mgr Elżbiety Kopeć.

 


WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA:

Wymagane umiejętności językowe na poszczególnych poziomach

Przyjęte przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych poziomy biegłości językowej, zostały opracowane na bazie „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie”, dokumentu, który jest wyrazem praktycznej realizacji polityki językowej Rady Europy. Jest on efektem wieloletnich prac badawczych prowadzonych przez grupę wybitnych ekspertów z państw - członków Rady Europy. Promuje on różnojęzyczność i kompetencję interkulturową w kształceniu językowym, co stanowi przełom w określaniu celów edukacji językowej.
 
Nie jest najważniejsze osiągnięcie "perfekcji" w jednym lub kilku językach, czyli dążenie do idealnego wzorca "rodzimego użytkownika", lecz o promowanie umiejętności komunikowania się i podkreślanie znaczenia umiejętności cząstkowych, na przykład wypowiadanie się w jednym języku a rozumienie w innym.
 
„Europejski System Opisu Kształcenia Językowego” szczegółowo określa zakres wiedzy, sprawności i umiejętności wymaganych na poszczególnych poziomach biegłości językowej. Dokument ten został opracowany w celu podniesienia jakości nauczania języków obcych i ujednolicenia wymagań określających konkretne poziomy biegłości językowej, tak by dyplomy i zaświadczenia wydawane w jednym kraju były honorowane w pozostałych krajach, co ułatwi mobilność w europejskim obszarze edukacyjnym i na rynku pracy.
 
Nauczanie nowożytnych języków obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ukierunkowane jest na:
 • działanie i porozumiewanie się,
 • uczącego się (student znajduje się w centrum procesu dydaktycznego), współuczestniczy on w kształtowaniu treści i przebiegu zajęć oraz ma wpływ na dobór materiałów. Zajęcia powinny dać mu szansę aktywizacji posiadanej wiedzy oraz rozwijania jego aktywności, kreatywności, inicjatyw i pomysłów,
 • interkulturowość (uwrażliwienie na relacje pomiędzy własną kulturą a kulturą innych państw),
 • wdrażanie do samodzielnej nauki,
 • przygotowanie do studiów i praktyk za granicą,
 • przygotowanie do certyfikatów międzynarodowych.

Zasady uczestnictwa w lektoratach obowiązujące studentów
studiów stacjonarnych I stopnia i 5 letnich studiów magisterskich przyjętych na studia w roku 2012/2013 i wcześniej
w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 

 1. Uczęszczanie na lektorat jest obowiązkowe.
 2. Student potwierdza swoje uczestnictwo w grupie najpóźniej na drugich zajęciach, wpisując się na listę uczestnictwa zwaną „cyrografem”.
 3. Po zapisaniu się na listę zwaną „cyrografem”, rezygnując z zajęć w trakcie semestru student jest zobowiązany do odpłatnego powtarzania semestru (nawet w przypadku braku pieczątki w indeksie na str.78) oraz traci :
  • 60 godzin z limitu 240 godzin (zob. zasady nauczania) w przypadku języków nowożytnych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
  • 30 godzin ze swojego limitu w przypadku języków starożytnych (łacina i greka)
 4. Lektor odmawia zaliczenia studentowi, który przekroczył limit nieobecności.
 5. Student ma prawo do:
  • pięciu nieobecności w przypadku języków nowożytnych (jeden semestr = 60 godzin zajęć)
  • trzech nieobecności w przypadku języków starożytnych (jeden semestr = 30 godzin).
 6. Student może zmienić przydzieloną grupę w ramach tego samego poziomu wyłącznie za zgodą kierownika zespołu.
 7. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 77/2008 student ma prawo do wyboru języka (oprócz kierunków, na których Rady Wydziałów wyznaczą dany język jako obowiązkowy). Język wybrany staje się językiem obowiązującym i nie może być zmieniany.
 8. Student otrzymuje zaliczenie na ostatnich zajęciach w semestrze. (Nie ma terminów poprawkowych zaliczenia)
 9. W przypadku, gdy student nie uzyska zaliczenia w terminie, powtarza poziom odpłatnie (zob. informacje w zakładce Nr konta).
 10. Student powinien przystąpić do egzaminu bezpośrednio po uzyskaniu zaliczenia, ale nie później niż w sesji poprawkowej.
 11. Student po uzyskaniu zaliczenia z obowiązkowego języka ma prawo do kontynuowania nauki tego języka fakultatywnie lub uczestnictwa w lektoracie z innego języka w ramach limitu bezpłatnych godzin, bądź odpłatnie po wykorzystaniu limitu 240 godzin.
 12. Studenta winna cechować wysoka kultura osobista.

Powrót do początku strony