Wymagane umiejętności A1 A2 B1 B2 C1 C2

Wymagane umiejętności na poziomie A1

Słucham i rozumiem:

Rozumiem słowa i bardzo proste zdania na mój temat, na temat mojej rodziny, na temat tego, co mi bliskie i znane, jeśli moi rozmówcy mówią do mnie powoli i wyraźnie w języku standardowym.

Czytam i rozumiem:

Potrafię zrozumieć nazwy, słowa i bardzo proste zdania, na przykład na ogłoszeniach, na plakatach, w katalogach.

Porozumiewam się:

Potrafię porozumieć się jeśli mój rozmówca zgadza się powtórzyć wolno lub uprościć swoje zdanie, a także pomóc mi w swojej wypowiedzi. Potrafię postawić proste pytania na znany mi temat, lub na temat tego, co jest mi niezbędnie potrzebne, a także odpowiedzieć na podobne pytania.

Mówię:

Potrafię użyć słów i wyrażeń bardzo prostych po to, aby przedstawić się, opisać siebie, swoje najbliższe otoczenie, mieszkanie i ludzi, których znam.

Piszę:

Potrafię napisać kartkę, e-mail, np. z wakacji. Potrafię wypełnić prosty formularz wpisując moje imię, nazwisko, narodowość, wiek, adres.

Główne zadania i cele komunikacyjne:

 • witanie się, żegnanie, pytanie o samopoczucie,
 • przedstawianie się, przedstawianie kogoś,
 • podawanie podstawowych informacji o sobie (np. adres, nr telefonu, itp.),
 • proste wyrażenie swoich upodobań, a także prostych opinii negatywnych
 • bardzo prosty opis swojej rodziny
 • prośba o powtórzenie, o przeliterowanie, pytanie o znaczenie słowa,
 • zadawanie pytań dot. zawodu, wieku, miejsca zamieszkania, itp., na temat dnia codziennego, czasu wolnego,
 • umawianie się, ustalanie terminu, godziny,
 • proste zamawianie w restauracji, kawiarni, sklepie
 • komunikacja przy pomocy osoby trzeciej,

 

Wymagane umiejętności na poziomie A2 (w SPNJO poziomy A2 I° i A2 II°)

Słucham i rozumiem:

Potrafię zrozumieć bardzo często używane słowa i wyrażenia na mój temat, mojej rodziny, na temat tego, co mi bliskie i znane, zakupów, szkoły, kolegów. Potrafię zrozumieć główną informację komunikatów i wiadomości przekazywanych ustnie.

Czytam i rozumiem:

Rozumiem teksty krótkie i bardzo proste. Potrafię domyślić się sensu informacji podanej w tekstach dotyczących bliskiego mi otoczenia, takich jak: reklamy, broszurki, menu, ogłoszenia, program TV, rozkład jazdy. Potrafię zrozumieć krótkie i proste teksty osobiste.

Porozumiewam się:

Potrafię porozumieć się w trakcie wykonywania znanych mi i prostych prac wymagających jedynie prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane tematy. Potrafię się porozumieć w trakcie krótkiej wymiany zdań, jeśli nawet nie umiem prowadzić dłuższej rozmowy.

Mówię:

Potrafię w kilku zdaniach opisać w prosty sposób moją rodzinę lub innych ludzi, opisać to, co robię, moje studia, mój obecny i poprzedni zawód.

Piszę:

Potrafię zanotować i przekazać na piśmie proste i krótkie informacje. Potrafię napisać prywatny, bardzo prosty list, np. e-mail lub fax z krótkim podziękowaniem czy zaproszeniem.

Główne zadania i cele komunikacyjne:

 • gratulowanie, chwalenie, życzenie powodzenia, formułowanie prostych komplementów,
 • zawieranie znajomości,
 • zapraszanie i reagowanie na zaproszenie,
 • identyfikacja osób i rzeczy (opis, na podstawowym poziomie, osób i ich charakteru, opis rzeczy, miejsca),
 • ogólne określenie samopoczucia i (często spotykanych) dolegliwości,
 • najprostsze podanie przyczyny, konsekwencji, celu i warunku,
 • uzyskiwanie informacji i radzenie sobie w typowych sytuacjach życia codziennego (pytanie o drogę i wskazywanie jej, zakupy, posiłki, podróżowanie, korzystanie z komunikacji publicznej),
 • relacjonowanie wypowiedzi w formie pytającej, oznajmującej, rozkazującej,
 • porównywanie,
 • wyrażanie zgody lub nie, własnej opinii, uczuć, motywów (na podstawowym poziomie),

 

Wymagane umiejętności na poziomie B1 (w SPNJO poziomy B1 I° i B1 II°)

Słucham i rozumiem:

Rozumiem informacje podane w języku standardowym na temat domu, szkoły, pracy, wolnego czasu, itd. Potrafię zrozumieć główną treść większości programów telewizyjnych i radiowych dotyczących bieżących wydarzeń, interesujących mnie tematów, jeśli rozmówcy mówią względnie wolno i wyraźnie.

Czytam i rozumiem:

Potrafię zrozumieć głównie teksty zredagowane w języku standardowym na tematy mi znane lub odnoszące się do mojej pracy czy zainteresowań. Potrafię zrozumieć proste artykuły prasowe, opis aktualnych wydarzeń, jasne sprecyzowane wątki i epizody, opis przeżyć a także życzenia zawarte w prywatnych tekstach.

Porozumiewam się:

Potrafię porozumieć się w większości sytuacji, w jakich mogę się znaleźć podróżując po kraju, którego języka się uczę. Potrafię bez przygotowania wziąć udział w rozmowie na tematy osobiste lub dotyczące życia codziennego, np. rodziny, czasu wolnego, pracy, podróży i bieżących wydarzeń oraz reagować na inne opinie i odczucia.

Mówię:

Potrafię w prosty sposób zrelacjonować wydarzenia, opowiedzieć o swoich doświadczeniach, marzeniach, nadziejach i celach, wyrażać swoje przypuszczenia. Potrafię krótko udzielić wyjaśnień, podać przyczyny, złożyć reklamację, wyrazić opinię lub przedstawić swoje plany. Potrafię opowiedzieć krótką historię, akcję przeczytanej książki, główną intrygę filmu i wyrazić moje reakcje na jego temat.

Piszę:

Potrafię napisać prosty, zwięzły tekst na znany mi lub interesujący mnie temat. Potrafię napisać list opisujący moje osobiste doświadczenia, przeżycia i wrażenia. Potrafię zredagować prosty życiorys i list motywacyjny.

Główne zadania i cele komunikacyjne:

 • wyrażanie stanów psychicznych i uczuć: zdziwienia, radości, smutku, obawy.
 • ocenianie wydarzeń z przeszłości; wyrażanie czynności uprzedniej w przeszłości i przyszłości.
 • wyrażanie warunku dla czynności przeszłych, teraźniejszych i przyszłych.
 • wyrażenie opinii, sądów i ich uzasadnienie,
 • zwracanie się z prośbą, pytaniem o pozwolenie,
 • udzielanie rad, udzielanie instrukcji, udzielanie (lub nie) pozwolenia,
 • rozpoczynanie i kończenie dyskusji (uporządkowanie, argumentowanie),
 • wyrażanie przyczyny i skutku

 

Wymagane umiejętności na poziomie B2 (w SPNJO poziomy B2 I° i B2 II°)

Słucham i rozumiem:

Rozumiem stosunkowo długie wypowiedzi i wykłady, a nawet potrafię śledzić złożony wywód, jeśli dotyczy tematu, który nie jest mi obcy. Potrafię zrozumieć dziennik oraz większość programów telewizyjnych dotyczących aktualnych tematów. Potrafię zrozumieć większość filmów, sztuk teatralnych i spektakli, jeśli język jest standardowy.

Czytam i rozumiem:

Potrafię zrozumieć artykuły i teksty opisujące problematykę współczesną, których autorzy przyjmują konkretną postawę lub szczególny punkt widzenia. Potrafię zrozumieć współczesny tekst literacki napisany prozą.

Rozmawiam:

Potrafię porozumieć się w miarę swobodnie i spontanicznie w taki sposób, że interakcje z rdzennym użytkownikiem języka stają się naturalne. Potrafię uczestniczyć czynnie w rozmowie na tematy codzienne, przedstawiać swoje poglądy i ich bronić, a także przekazywać opinię innych na dany temat.

Mówię:

Potrafię wypowiadać się jasno i szczegółowo na wiele tematów dotyczących moich zainteresowań, potrafię przedstawić swój pogląd na aktualny lub abstrakcyjny temat lub wyjaśnić korzyści i niedogodności różnych rozwiązań, przekazać wątpliwości, udzielić porady.

Piszę:

Potrafię napisać teksty jasne i szczegółowe na wiele tematów związanych z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać esej lub sprawozdanie przekazując informację lub przedstawiając mój pogląd za lub przeciw wyrażonej opinii. Potrafię napisać listy, które przekażą znaczenie, jakie osobiście przypisuję danym wydarzeniom i doświadczeniom. Potrafię zredagować szczegółowy życiorys i obszerniejszy list motywacyjny. Potrafię prowadzić urzędową korespondencję.

Główne zadania i cele komunikacyjne:

 • przekazywanie słów innych osób, wiadomości, informacji ze środków masowego przekazu,
 • przedstawianie okoliczności towarzyszących wydarzeniu w przeszłości i teraźniejszości: (cele, skutki, przyczyny),
 • wyrażanie buntu, wątpliwości, niewiary, zmartwienia, wyrzutów sumienia, rezygnacji i pogodzenia się, aprobaty, nadziei,
 • zmienianie tematu, przerywanie czyjejś wypowiedzi, włączanie się do dyskusji, podtrzymywanie dyskusji,
 • krótkie komentowanie aktualnych wydarzeń politycznych

 

Wymagane umiejętności na poziomie B2 plus

Poziom B2+ jest rozszerzeniem i pogłębieniem umiejętności osiągniętych na poziomie B2.

 • Student potrafi umiejętnie argumentować, stosownie reagować na wypowiedzi innych, nawiązywać do nich i je rozważać – przez to uczestniczyć w rozwoju dyskusji – zręcznie odnosić własne wypowiedzi do wypowiedzi innych.
 • Potrafi zręcznie łączyć zdania w klarowną, ciągłą wypowiedź, systematycznie rozwijać omawianą kwestię, podkreślając jej najważniejsze tezy i argumenty wspierające jego punkt widzenia.
 • Są tu także umiejętności związane ze sztuką negocjacji, takie jak: przedstawienie skargi lub odwołanie przy użyciu języka perswazji, prośby, argumentacji.

 

Wymagane umiejętności na poziomie C1

Słucham i rozumiem:

Potrafię zrozumieć długą wypowiedź, nawet jeśli jej struktura nie jest jasna i gdy zawiera ona niedopowiedzenia. Rozumiem programy telewizyjne i filmy bez specjalnego wysiłku.

Czytam i rozumiem:

Potrafię zrozumieć długie i złożone teksty prasowe lub literackie o zróżnicowanym stylu. Potrafię zrozumieć teksty specjalistyczne i długie instrukcje techniczne, nawet jeśli nie są związane z moją specjalizacją.

Porozumiewam się:

Potrafię porozumiewać się swobodnie i spontanicznie nie szukając słów. Potrafię skutecznie używać języka w kontaktach społecznych i zawodowych. Potrafię wyrażać moje myśli i poglądy oraz nawiązać do wypowiedzi moich rozmówców.

Mówię:

Potrafię opisać jasno i szczegółowo tematy złożone, odnosząc się przy tym do tematów z nimi związanych, rozwijając niektóre aspekty i odpowiednio kończąc moją wypowiedź.

Piszę:

Potrafię wypowiedzieć się poprzez jasno i dobrze skonstruowany tekst oraz rozwinąć w nim mój punkt widzenia. Potrafię wypowiedzieć się pisemnie w liście, eseju lub sprawozdaniu na tematy złożone podkreślając ważne z mego punktu widzenia aspekty. Potrafię dostosować swój styl do stylu nadawcy.

 

Wymagane umiejętności na poziomie C2

Słucham i rozumiem:

Nie mam żadnych trudności w rozumieniu języka mówionego, tak w przekazach bezpośrednich jak i poprzez media, ani gdy mówi się szybko. Potrzebuję tylko trochę czasu na oswojenie się z nowym akcentem.

Czytam i rozumiem:

Czytam bez wysiłku wszelkie teksty, nawet takie, których forma i treść posiadają duży stopień abstrakcji, np. podręcznik, artykuł na tematy specjalistyczne, dzieło literackie.

Porozumiewam się:

Potrafię uczestniczyć bez żadnego wysiłku we wszelkich rozmowach i dyskusjach swobodnie stosując wyrażenia idiomatyczne i potoczne. Potrafię wypowiadać się płynnie i wyrażać precyzyjnie niuanse znaczeniowe. W przypadku trudności potrafię zręcznie naprawić potknięcie tak, że manewr ten zostanie niemal niezauważony.

Mówię:

Potrafię opisać i przeprowadzić jasną i płynną argumentację w stylu dostosowanym do kontekstu, przedstawić w sposób zwięzły i logiczny dany temat i przypomnieć moim słuchaczom główne punkty prezentacji.

Piszę:

Potrafię napisać tekst jasny, płynny i stylistycznie dostosowany do kontekstu sytuacyjnego. Potrafię zredagować listy, sprawozdania, raporty i artykuły na złożone tematy, o jasnej strukturze pozwalającej czytelnikowi zrozumieć ich najważniejsze punkty. Potrafię streścić lub przedstawić pisemną krytykę tekstu naukowego lub literackiego.

 

Powrót do początku strony