Wymagany poziom i termin egzaminu

Wymagany poziom i termin egzaminu z języka dla studentów niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 (pdf)

Wymagane umiejętności językowe na poszczególnych poziomach

Przyjęte przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych poziomy biegłości językowej, zostały opracowane na bazie „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie”, dokumentu, który jest wyrazem praktycznej realizacji polityki językowej Rady Europy. Jest on efektem wieloletnich prac badawczych prowadzonych przez grupę wybitnych ekspertów z państw - członków Rady Europy. Promuje on różnojęzyczność i kompetencję interkulturową w kształceniu językowym, co stanowi przełom w określaniu celów edukacji językowej.
 
Nie jest najważniejsze osiągnięcie "perfekcji" w jednym lub kilku językach, czyli dążenie do idealnego wzorca "rodzimego użytkownika", lecz o promowanie umiejętności komunikowania się i podkreślanie znaczenia umiejętności cząstkowych, na przykład wypowiadanie się w jednym języku a rozumienie w innym.
 
„Europejski System Opisu Kształcenia Językowego” szczegółowo określa zakres wiedzy, sprawności i umiejętności wymaganych na poszczególnych poziomach biegłości językowej. Dokument ten został opracowany w celu podniesienia jakości nauczania języków obcych i ujednolicenia wymagań określających konkretne poziomy biegłości językowej, tak by dyplomy i zaświadczenia wydawane w jednym kraju były honorowane w pozostałych krajach, co ułatwi mobilność w europejskim obszarze edukacyjnym i na rynku pracy.
 
Nauczanie nowożytnych języków obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ukierunkowane jest na:
  • działanie i porozumiewanie się,
  • uczącego się (student znajduje się w centrum procesu dydaktycznego), współuczestniczy on w kształtowaniu treści i przebiegu zajęć oraz ma wpływ na dobór materiałów. Zajęcia powinny dać mu szansę aktywizacji posiadanej wiedzy oraz rozwijania jego aktywności, kreatywności, inicjatyw i pomysłów,
  • interkulturowość (uwrażliwienie na relacje pomiędzy własną kulturą a kulturą innych państw),
  • wdrażanie do samodzielnej nauki,
  • przygotowanie do studiów i praktyk za granicą,
  • przygotowanie do certyfikatów międzynarodowych.