Zasady nauczania

Zasady Nauczania Języków Obcych Nowożytnych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego

W Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, zwanym dalej SPNJO, Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzono od roku akademickiego 2004/2005 nowe zasady nauczania języków według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, opracowanego przez Radę Europy.

 

STUDIA STACJONARNE

(Studia niestacjonarne: kliknij tutaj)
 
§ 1.1. SPNJO oferuje – na poziomach A1, A2, B1, B2,C1 – naukę następujących języków obcych:
 1. języka angielskiego,
 2. języka niemieckiego,
 3. języka francuskiego,
 4. języka włoskiego,
 5. języka rosyjskiego,
 6. języka hiszpańskiego,
 7. języka portugalskiego
§ 1.2. Nauka na poszczególnych poziomach językowych trwa:
 1. poziom wyrównawczy A1 – 60 godzin – 1 semestr
 2. A2 – 120 godzin – 2 semestry po 60 godzin na poziomach oznaczonych A2 I°, A 2 II°
 3. B1 – 120 godzin – 2 semestry po 60 godzin na poziomach oznaczonych B1 I°, B1 II°
 4. B2 – 120 godzin – 2 semestry po 60 godzin na poziomach oznaczonych B2 I°, B2 II°.
 5. C1 – 120 godzin – 2 semestry po 60 godzin na poziomach oznaczonych C1 I°, C1 II°.
§ 2. Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2008/2009 i latach następnych, zobowiązani są do zaliczenia i zdania egzaminu, najpóźniej do V lub VI semestru z jednego z oferowanych przez SPNJO języków obcych, na odpowiednim poziomie:
 1. B2 (B2 I° lub II°) – w przypadku, gdy student sam wybiera język (kontynuacja nauki języka), przy czym język wybrany staje się językiem obowiązującym i nie może być zmieniany,
 2. w przypadku, gdy Rady Wydziałów wyznaczą dany język jako obowiązkowy, studenci, którzy zakwalifikowali się na poziom niższy niż A 2 I° oraz studenci, którzy rozpoczynają naukę od podstaw zobowiązani są do uczęszczania na poziom wyrównawczy (AI – 60 godzin) i kontynuacji nauki języka do całkowitego wykorzystania limitu 240 godzin.
§ 3.1. Studenci kontynuujący naukę języka obcego mają obowiązek przystąpienia do testu kwalifikacyjnego i w zależności od uzyskanych wyników są kwalifikowani odpowiednio na poziom: wyrównawczy (A1), A2 I°, A2 II°, B1 I° , B1 II°, B2 I°, B2 II°, C1 I°, C1 II°
 
UWAGA ! Wynik testu jest ważny przez trzy semestry.
 
§ 3.2. Studenci, którzy na teście zakwalifikują się na poziom wyższy od wymaganego, mają prawo przystąpić do egzaminu końcowego w wyznaczonym terminie, bez obowiązku uczęszczania na zajęcia.
 
§ 3.3. Studenci, którzy nie przystąpią do testu kwalifikacyjnego i nie skorzystają z lektoratów w SPNJO, w celu zaliczenia języka obcego, zobowiązani są przedłożyć międzynarodowy certyfikat językowy potwierdzający jego opanowanie na poziomie nie niższym niż B2.
 
§ 4.1. Studentom przysługuje limit 240 bezpłatnych godzin lekcyjnych na naukę języka/języków.
 
§ 4.2. Po wykorzystaniu limitu godzin studenci mogą kontynuować naukę języka odpłatnie (zob. informacje w zakładce Nr konta).
 
§ 4.3. W ramach przysługującego bezpłatnie limitu godzin studenci mają prawo do nauki drugiego języka dopiero po zaliczeniu wybranego przez siebie lub wskazanego przez Radę Wydziału pierwszego języka.
 
§ 4.4. Niewykorzystany limit bezpłatnych godzin przez studentów Uniwersytetu Wrocławskiego na studiach pierwszego stopnia może być zrealizowany na studiach drugiego stopnia.
 
§ 5. Studenci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oceniani są indywidualnie.