Studium Praktycznej Nauki Języków prowadzi egzaminy z języków obcych przed obroną doktoratu.

Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego jest potwierdzeniem kompetencji językowej kandydata.

Kandydat, który przedstawi certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego co najmniej na poziomie B2 jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora: Dziennik Ustaw, rok 2018, pozycja 261 - Załącznik 1).

Egzamin przed obroną pracy doktorskiej w semestrze letnim oraz sesji letniej 2019/2020

W związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 egzamin odbędzie się na platformie MS TEAMS.

Osoba przystępująca do egzaminu jest zobowiązana:

  • zgłosić się na egzamin punktualnie
  • włączyć kamerę i mikrofon
  • okazać dowód tożsamości ze zdjęciem przed kamerą.

Zapisy na egzamin odbywają się mailowo.

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Agnieszka Pęcikiewicz - e-mail: agnieszka.pecikiewicz@uwr.edu.pl

  • (Wszystkie wydziały z wyjątkiem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Chemii, Wydziału Nauk Biologicznych oraz Wydziału Nauk Społecznych).
  • Doktoranci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Chemii, Wydziału Nauk Biologicznych oraz Wydziału Nauk Społecznych proszeni są o kontaktowanie się w sprawie egzaminu z mgr Hanną Szelachowską.

mgr Hanna Szelachowska - e-mail: hanna.szelachowska@uwr.edu.pl

  • (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydział Chemii, Wydział Nauk Biologicznych oraz Wydział Nauk Społecznych).

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Zbigniew Gdowski - e-mail: zbigniew.gdowski@uwr.edu.pl

JĘZYKI ROMAŃSKIE

mgr Katarzyna Działoszyńska - katarzyna.dzialoszynska@uwr.edu.pl

JĘZYK ROSYJSKI

mgr Wanda Męcińska-Kiedroń - wanda.mecinska-kiedron@uwr.edu.pl

Opis egzaminu

Część egzaminu Opis zadania

Część ustna

Krótka ustna prezentacja pracy doktorskiej.

Czytanie i tłumaczenie z języka obcego na język polski tekstu specjalistycznego (otrzymanego pół godziny przed egzaminem) oraz streszczenie go.

Ogólna konwersacja.