Opłaty - studia niestacjonarne

Studenci powtarzający semestr lektoratu lub wykupujący dodatkowe godziny

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 117/2016 (z późniejszymi zmianami) Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. od semestru letniego 2016/2017 obowiązują nowe zasady dotyczące opłaty za powtarzanie/dodatkowe godziny.

Student powtarzający semestr lektoratu lub wykupujący dodatkowe godziny, jest zobowiązany:

  1. do zgłoszenia się do Sekretariatu SPNJO między 04.02.2019 a pierwszymi zajęciami z języka obcego, celem podpisania ANEKSU do Umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych,
  2. do przedstawienia potwierdzenia jego podpisania lektorowi prowadzącemu lektorat najpóźniej na pierwszych zajęciach,
  3. do wniesienia opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla SPNJO w systemie USOSWeb w terminie wskazanym w ANEKSIE do umowy.
    • Jest to konto inne niż wydziałowe!

Opłaty za zajęcia i egzaminy z języka obcego w przypadku studentów studiów niestacjonarnych:

  • 320,00 zł - za powtarzany semestr z powodu uzyskania niezadowalających wyników w nauce oraz po wykorzystaniu limitu godzin (40 godzin w semestrze),

  • 240,00 zł- za powtarzany semestr z powodu uzyskania niezadowalających wyników w nauce oraz po wykorzystaniu limitu godzin (30 godzin w semestrze),

  • 160 zł - za powtarzany semestr z powodu uzyskania niezadowalających wyników w nauce oraz po wykorzystaniu limitu godzin (20 godzin w semestrze).