Regulamin Biblioteki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, zwana dalej Biblioteką, tworzy razem z Biblioteką Uniwersytecką oraz innymi bibliotekami specjalistycznymi system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego.

§ 2

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 • organizowanie warsztatu dydaktycznego przez dobór, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych zgodnie z ustalonym profilem gromadzenia,
 • udostępnianie zbiorów własnych oraz uczestniczenie w wypożyczeniach międzybibliotecznych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i prac bibliograficznych,
 • prowadzenie prac dokumentacyjnych i rejestracji publikacji pracowników Studium,
 • prowadzenie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej, w tym kształcenia i doskonalenia zawodowego swoich pracowników,
 • współpraca z bibliotekami innych jednostek organizacyjnych.

 

Rozdział II. Organizacja Biblioteki

§ 3

Biblioteka wchodzi w skład Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego.

§ 4

Zakres specjalizacji Biblioteki określa kierownik Studium.

§ 5

Kierownik Studium podejmuje decyzje i realizuje zadania w zakresie:

 • przydzielania pomieszczeń na cele biblioteczne i zapewnienia pracownikom Biblioteki odpowiednich warunków pracy,
 • ustalania wspólnie z kierownikiem biblioteki kierunków działalności Biblioteki,
 • wnioskowania o zmianę struktury organizacyjnej Biblioteki,
 • przydzielania środków finansowych na działalność Biblioteki i współ-decydowania z kierownikiem Biblioteki o bieżących sprawach finansowych Biblioteki,
 • przedkładania Rektorowi wniosków w sprawach zatrudnienia, awansów i odwołania pracowników Biblioteki – w porozumieniu z jej kierownikiem,
 • przedkładania Rektorowi wniosków w sprawach nagród i wyróżnień oraz premii motywacyjnych dla pracowników Biblioteki
 • wnioskowania o nagrody i wyróżnienia dla kierownika Biblioteki,
 • ustalania zakresu obowiązków kierownika Biblioteki w porozumieniu z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej,
 • zatwierdzania karty stanowiska pracy bibliotekarzy,
 • odpowiedzialności - wraz z kierownikiem Biblioteki - za bezpieczeństwo i ochronę mienia Biblioteki,
 • zatwierdzania regulaminu Biblioteki uzgodnionego wcześniej z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej – zgodnie z § 58 ust 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.

§ 6

Biblioteką zarządza kierownik Biblioteki, który jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników w niej zatrudnionych.

§ 7

Kierownika Biblioteki powołuje rektor na wniosek kierownika Studium, po uzgodnieniu z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej.

§ 8

Kierownik Biblioteki jest odpowiedzialny za realizację zadań bezpośrednio przed kierownikiem SPNJO.

§ 9

Do zadań i uprawnień kierownika Biblioteki należy:

 • właściwa organizacja pracy podległego personelu,
 • informowanie kierownika Studium o problemach dotyczących Biblioteki oraz przedkładanie propozycji rozwiązań tych problemów,
 • współdecydowanie razem z kierownikiem Studium o bieżących sprawach finansowych Biblioteki,
 • przygotowywanie planów działalności bibliotecznej oraz trybów ich realizacji,
 • składanie rocznych sprawozdań ze stanu Biblioteki kierownikowi Studium i dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej,
 • udział w zebraniach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką dotyczących istotnych spraw związanych z rozwojem systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni i obsługą użytkowników,
 • współodpowiedzialność wraz z kierownikiem Studium za bezpieczeństwo i ochronę mienia Biblioteki, za właściwe jej zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem,
 • współpraca z administracją Studium w sprawach dotyczących zabezpieczenia zbiorów,
 • przedkładanie kierownikowi Studium wniosków w sprawach zatrudnienia i awansów pracowników Biblioteki, wnioskowanie o odwołanie pracownika,
 • dbałość o dyscyplinę pracy i pełne wykorzystanie czasu przez podległych pracowników,
 • określanie zakresów czynności pracowników,
 • dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i szkolenie pracowników,
 • przygotowywanie wniosków o nagrody i wyróżnienia oraz premii motywacyjnych dla pracowników Biblioteki,
 • opracowywanie planów urlopowych pracowników,
 • rozstrzyganie spraw nie objętych regulaminem.

§ 10

Kierownik Biblioteki może brać udział w posiedzeniach Rady Studium z głosem doradczym.

§ 11

Przekazywanie funkcji kierownika Biblioteki odbywa się protokolarnie, z udziałem komisji zdawczo-odbiorczej, powołanej przez kierownika Studium.

Protokół zdawczo-odbiorczy winien zawierać:

 • protokół z przeprowadzonego skontrum, zgodnie z Regulaminem kontroli zbiorów bibliotek specjalistycznych UWr,
 • wykaz spraw załatwionych i niezałatwionych,
 • wykaz spraw bieżących,

Kierownik SPNJO przekazuje nowo powołanemu kierownikowi dokumentację dotyczącą działalności Biblioteki oraz jej pieczęcie.

§ 12

Pomieszczenia biblioteczne powinny:

 • odpowiadać warunkom bezpiecznego przechowywania zbiorów i posiadać rezerwę,
 • umożliwiać zorganizowanie czytelni i wypożyczalni oraz ich właściwe wyposażenie a przez to zapewniać sprawną obsługę informacyjną użytkowników.

§ 13

Przydzielone Bibliotece środki budżetowe winny zabezpieczać:

 • uzupełnianie zbiorów gwarantujące zaspokajanie potrzeb naukowych i dydaktycznych w zakresie specjalizacji Biblioteki,
 • pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Biblioteki i jej wyposażeniem,
 • konserwację zbiorów.

§ 14

Materiały biurowe, meble, sprzęt biblioteczny i urządzenia techniczne są dostarczane bibliotece przez służby administracyjne SPNJO w porozumieniu z kierownikiem Biblioteki.

§ 15

Druki biblioteczne kupuje Biblioteka ze środków finansowych przyznanych przez kierownika Studium.

 

Rozdział III. Współpraca bibliotek w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego

§ 16

Biblioteka Studium ściśle współpracuje z innymi bibliotekami specjalistycznymi i z Biblioteką Uniwersytecką w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów oraz działalności informacyjnej. Współpracę bibliotek jednostek organizacyjnych organizuje Biblioteka Uniwersytecka za pośrednictwem Samodzielnego Stanowiska ds. Bibliotek Specjalistycznych.

§ 17

Biblioteka jest zobowiązana do:

 • przekazywania rocznych sprawozdań i planów pracy,
 • regularnego uzupełniania bazy publikacji pracowników jednostki organizacyjnej,
 • uzupełniania centralnego katalogu książek i czasopism,
 • przekazywania aktualnych informacji na stronę domową Biblioteki Uniwersyteckiej,
 • promowania działań Biblioteki Uniwersyteckiej w jednostce organizacyjnej,
 • przekazywania protokołów skontrum i selekcji do akceptacji dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.
 • uczestniczenia w szkoleniach i pokazach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką.

§ 18

Bibliotekom specjalistycznym przysługuje pierwszeństwo w otrzymywaniu dubletów i druków zbędnych Biblioteki Uniwersyteckiej.

§ 19

Bibliotece Uniwersyteckiej przysługuje pierwszeństwo w otrzymywaniu dubletów i druków zbędnych z Biblioteki Studium.

 

Rozdział IV. Gromadzenie zbiorów

§ 20

Biblioteka gromadzi materiały biblioteczne niezbędne do pracy naukowej i dydaktycznej w ścisłej współpracy z pracownikami Studium mającymi w tym zakresie głos doradczy.

§ 21

Biblioteka prowadzi na bieżąco ewidencję dezyderatów i zamówień oraz akcesję wpływów.

§ 22

Biblioteka nie gromadzi starych druków i rękopisów.

§ 23

Biblioteka prowadzi selekcję swych zbiorów:

 • wyłączane są materiały zdezaktualizowane, zniszczone i nie odpowiadające zakresowi gromadzenia zbiorów oraz dublety,
 • protokoły materiałów wyselekcjonowanych zatwierdza Rektor na wniosek działającej w Bibliotece Uniwersyteckiej Komisji do spraw Selekcji Zbiorów, po aprobacie dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej,
 • druki zbędne, mogące służyć jako materiał do wymiany, przekazywane są do Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

Rozdział V. Opracowanie zbiorów

§ 24

Opracowanie zbiorów obejmuje następujące czynności:

 • katalogowanie tradycyjne starych zbiorów zabezpieczonych,
 • ewidencję wpływów i ubytków,
 • opracowanie techniczne,
 • opracowanie rzeczowe tradycyjne,
 • włączanie kart do katalogów,
 • melioracje katalogów.

§ 25

Wpływające do Biblioteki materiały winny być opracowywane na bieżąco.

§ 26

Biblioteka Studium uczestniczy w centralnym opracowaniu zbiorów organizowanym przez Bibliotekę Uniwersytecką.

 

Rozdział VI. Udostępnianie zbiorów

§ 27

Prawo do korzystania z usług Biblioteki posiadają:

 • użytkownicy indywidualni,
 • biblioteki uprawnione do wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 28

Korzystający ze zbiorów mają obowiązek szanowania udostępnionych im materiałów i odpowiadają za wszelkie straty powstałe z ich winy.

§ 29

Godziny pracy Biblioteki podaje się do wiadomości czytelników poprzez wywieszenie odpowiedniego harmonogramu oraz podanie informacji na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Każdorazowa zmiana godzin pracy wymaga osobnego zawiadomienia czytelników w formie pisemnego ogłoszenia przez kierownika Biblioteki, za zgodą kierownika Studium.

§ 30

Zbiory Biblioteki udostępnia się:

 • w czytelni,
 • poprzez wypożyczanie indywidualne poza bibliotekę,
 • poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne.

 

CZYTELNIA

§ 31

Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych księgozbiorem biblioteki.

§ 32

Warunkiem korzystania z czytelni jest posiadanie karty bibliotecznej lub ważnego dokumentu tożsamości oraz wpisanie się do księgi odwiedzin.

§ 33

W czytelni udostępnia się zbiory własne Biblioteki.

§ 34

Zbiory własne udostępnia się w czytelni po dopełnieniu przez czytelnika obowiązujących w Bibliotece formalności.

§ 35

Wynoszenie materiałów udostępnianych w czytelni poza Bibliotekę jest równoznaczne z ich przywłaszczeniem i podlega sankcjom przewidzianym prawem.

§ 36

Czytelnik może korzystać z materiałów przyniesionych ze sobą po uprzednim okazaniu ich dyżurnemu bibliotekarzowi.

§ 37

Użytkowników Biblioteki obowiązuje pozostawienie w szatni wierzchnich okryć, teczek, toreb, pokrowców na laptopy i inne urządzenia elektroniczne itp., zachowanie ciszy, zakaz palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i napojów, wyłączenie telefonów komórkowych.

 

WYPOŻYCZANIE

§ 38

Wypożyczanie jest prowadzone dla:

 • studentów i doktorantów wszystkich kierunków uniwersyteckich, korzystających z lektoratów w Studium,
 • pracowników Studium,
 • pracowników innych jednostek organizacyjnych Uczelni za poręczeniem ich bibliotek specjalistycznych,
 • studentów innych uczelni wrocławskich.

§ 39

Podstawą wypożyczenia jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej lub innego dokumentu uprawniającego do wypożyczania zbiorów.

§ 40

Uprawnienie do wypożyczania zbiorów jest ważne na dany rok akademicki.

§ 41

Prolongata uprawnień na kolejny rok akademicki następuje po dokonaniu rozliczeń z ubiegłego roku oraz okazaniu dokumentów potwierdzających wpis na aktualny rok akademicki (indeks lub legitymacja).

§ 42

Czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę o każdej zmianie danych osobowych.

§ 43

Do korzystania z usług wypożyczalni tracą prawo:

 • studenci - po wygaśnięciu uprawnień studenckich lub niedopełnieniu formalności wymaganych przy prolongacie uprawnień,
 • pracownicy - po ustaniu stosunku pracy,
 • użytkownicy uporczywie naruszający postanowienia regulaminu biblioteki.

§ 44

Zamówienia na książki realizowane są na podstawie czytelnie wypełnionego rewersu .

Podpis na rewersie jest równoznaczny z przyjęciem przez czytelnika odpowiedzialności za wypożyczone dzieło oraz jego zwrot w ustalonym terminie.

§ 45

Nie wypożycza się poza Bibliotekę :

 • zbiorów specjalnych,
 • dzieł wydanych do roku 1945,
 • czasopism,
 • słowników, encyklopedii i innych wydawnictw informacyjnych,
 • dzieł rzadkich i cennych,
 • albumów i dzieł bogato ilustrowanych,
 • dzieł z księgozbioru czytelni,
 • dzieł wymagających konserwacji,
 • dzieł sprowadzonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych,

§ 46

Ograniczeniem udostępniania objęte są:

 • wszelkie materiały audio i wideo
 • wszelkie materiały przeznaczone dla nauczyciela.

§ 47

Biblioteka wypożycza:

 • studentom - 5 woluminów na okres 1 semestru
 • pracownikom Studium- 40 woluminów na okres 1 roku

W uzasadnionych przypadkach ilość woluminów niezbędna do pracy dydaktycznej może zostać zwiększona, a termin zwrotu prolongowany.

§ 48

Biblioteka nie może wypożyczać materiałów bibliotecznych studentom na okres dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 49

W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu lub skrócić czas wypożyczenia.

§ 50

W razie potrzeby czytelnik może uzyskać jednorazową prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła po okazaniu go bibliotekarzowi pod warunkiem, że nie zostało ono w tym czasie zamówione przez innego czytelnika.

§ 51

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu określonego regulaminem Biblioteka stosuje następujące sankcje:

 • blokowanie konta czytelnika,
 • upomnienie indywidualne,
 • upomnienie zbiorowe – przekazanie do dziekanatów listy studentów zalegających ze zwrotem książek.

§ 52

Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych Biblioteka ma prawo pobierać kary pieniężne. Wysokość kary ustala kierownik Biblioteki w porozumieniu z kierownikiem Studium.

§ 53

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego dzieła czytelnik jest obowiązany odkupić je w takim samym wydaniu oraz wykonać oprawę introligatorską, jeżeli zagubione (uszkodzone) dzieło taką posiadało. Dodatkowo przewiduje się opłatę związaną z opracowaniem komputerowym dzieła, koszt pasków kodowych, superekslibrisu, zabezpieczeń w wysokości ustalonej przez kierownika Biblioteki w porozumieniu z kierownikiem Studium.

§ 54

Jeśli odkupienie dzieła nie jest możliwe Biblioteka ustala sposób uregulowania zobowiązań czytelnika w jednej z wymienionych form:

 • odkupienie dzieła w innym wydaniu,
 • odkupienie innej wskazanej książki w kwocie obliczonej wg cennika Biblioteki Uniwersyteckiej. W przypadkach wątpliwych bibliotekarz dokonuje wyceny antykwarycznej zagubionego dzieła.

§ 55

Jeśli zagubiony został tom z dzieła wielotomowego i odkupienie dzieła w takim samym wydaniu jest niemożliwe, czytelnik winien dostarczyć całość wydania wielotomowego.

 

WYPOŻYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE

§ 56

Biblioteka prowadzi wypożyczanie międzybiblioteczne dla potrzeb pracowników Studium za pośrednictwem Biblioteki Uniwersyteckiej.

§ 57

Ograniczenia w wypożyczeniach międzybibliotecznych mogą dotyczyć zbiorów wymienionych w § 45 i 46 oraz:

 • aktualnych podręczników akademickich,
 • dzieł krajowych wydanych w ostatnim dziesięcioleciu.

 

Rozdział VII. Działalność informacyjna

§ 58

Biblioteka udziela informacji biblioteczno-bibliograficznych w oparciu o zbiory własne, a także pośredniczy w uzyskiwaniu informacji od innych bibliotek i ośrodków naukowych.

§ 59

Biblioteka prowadzi rejestrację zakończonych prac naukowo-badawczych pracowników własnej jednostki organizacyjnej oraz sukcesywnie przekazuje informacje do Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§ 60

Biblioteka Studium posiada regulamin dostosowany do wielkości i charakteru jej zbiorów i różnorodności zadań, opracowany na podstawie Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

§ 61

Zaopiniowany przez dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej regulamin Biblioteki SPNJO zatwierdza kierownik Studium.

§ 62

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r.

Wrocław, dn. 5.09.2007 r.