Zapisy uzupełniające na lektoraty

Zapisy uzupełniające na lektoraty na semestr zimowy w roku akademickim 2020/21 dla studentów stacjonarnych studiów I stopnia i stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich starszych lat oraz zapisy na poziom A1 I z języków innych niż angielski dla studentów I roku studiów w języku angielskim

Zapisy uzupełniające do grup na lektoraty z języków nowożytnych odbywają się w dniach od 10.09.2020 do 25.09.2020.

Język angielski

Zapisy do grup z języka angielskiego odbywają się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza online. W celu otwarcia formularza należy kliknąć tutaj: Zapisy (link aktywny w dniach 10.09.2020 - 25.09.2020).

Inne języki

Zapisy do grup z języków innych niż angielski odbywają się drogą mailową na adres podany poniżej:

Do grup na język inny niż angielski mogą zapisać się studenci w ramach dodatkowych bezpłatnych 60 godzin przyznanych przez UWr studentom studiów stacjonarnych 1 i 2 stopnia, studiów jednolitych oraz doktoranci.

Zapisując się na lektorat student zobowiązany jest wysłać wypełnioną tabelkę, obowiązkowo w edytowalnej wersji, w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl):

Nazwisko i imię Kierunek Nr indeksu Rok Stopień studiów - I / II / jednolite Poziom Powtarzam / dodatkowo płatny Uwagi
               

Tabelka w Wordzie.

Wszyscy uczestnicy testów kwalifikacyjnych zorganizowanych w semestrze letnim 2019/20 zostaną przydzieleni do grup. W tym również studenci starszych lat.

Na zajęcia zapisują się studenci,

  • którzy pisali test kwalifikacyjny w ubiegłych semestrach, pod warunkiem, że wynik ich testu nie stracił ważności (ważność testu 3 semestry),
  • zaczęli uczestniczyć w lektoracie, który przerwali, więc nie mają przydzielonej grupy. Zostaną zapisani na kolejny semestr,
  • powtarzają semestr. Zostaną zapisani na ten sam semestr,
  • mają zaliczony język obowiązkowy, a na język angielski chcieliby uczęszczać fakultatywnie (zarówno w ramach limitu godzin, jak i odpłatnie). Zapisują się zgodnie z testem kwalifikacyjnym,
  • Studenci Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych zapisując się na lektorat proszeni są o podanie wiodącego kierunku,
  • studenci studiów II stopnia oraz studiów jednolitych mgr (lata starsze (IV-V)), którzy rozpoczynają lektorat w terminie innym, niż obowiązujący na jego kierunku, lub gdy mieli problem z zapisaniem się przez USOS. Dotyczy TYLKO poziomu B2+.

Do grup NIE ZAPISUJĄ SIĘ studenci,

  • którzy kontynuują naukę z poprzedniego semestru.(mają już przydzieloną grupę),
  • którzy chcieliby przepisać ocenę z certyfikatu, czy też z innego kierunku, czy z innej uczelni,
  • zapisali się na B2+ PRZEZ Usos.