Informacje dla studentów wznawiających studia niestacjonarne 2 stopnia

  1. Od roku akademickiego 2013/14 studenci studiów niestacjonarnych 2 stopnia Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązani są do ukończenia lektoratu i zdania egzaminu z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie B2+ , który wprowadza elementy języka specjalistycznego i akademickiego* (patrz: Lektoraty → Treści programowe).
  2. Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych, ani nie są wymagane żadne dokumenty potwierdzające znajomość języka na poziomie B2.
  3. Na Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Filologicznym (oprócz filologii germańskiej) oraz Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych lektorat trwa 2 semestry po 20 godzin.
  4. Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz na kierunku filologia germańska lektorat trwa jeden semestr w wymiarze 40 godzin.
  5. Student może podjąć decyzję o nieuczestniczeniu w zajęciach, a zaliczeniu wymaganego poziomu certyfikatem. Informacja na temat honorowanych przez Studium egzaminów certyfikujących (patrz: Lektoraty → Zwolnienia z uczestnictwa w lektoracie).
  6. Student może podejść do egzaminu certyfikującego płatnego organizowanego przez Studium (patrz: Oferta dodatkowa → egzaminy certyfikujące)
  7. Po wybraniu języka, należy niezwłocznie skontaktować się z:

* Na 2 stopniu kierunku filologia obca, lektorat języka obcego nowożytnego, innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności, rozpoczyna się od wskazanego w programie semestru i trwa do uzyskania biegłości językowej B2 I (poziom minimalny) lub B2+ (poziom maksymalny) określonej na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w uregulowaniach SPNJO UWr. Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 40 godzin, przy czym poziom B2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.