Konkursy na stanowiska dydaktyczne


Konkurs na obsadzenie 5 stanowisk lektora języka angielskiego (KONKURS-LEKTOR_5ang_05.2020)

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na obsadzenie 5 stanowisk lektora języka angielskiego w Zespole Lektorów Języka Angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" z dnia 20.07.2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 1. Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.10.2020 r.
 2. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
  • posiadanie tytułu magistra anglistyki,
  • co najmniej 2-letni staż dydaktyczny w szkole lub uczelni wyższej
  • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
  • doświadczenia organizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy dydaktycznej.
 3. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
  • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • CV zawierające klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)"
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania pod linkiem: http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Dokumenty/Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.pdf),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku anglistyka,
  • opis dorobku dydaktycznego oraz doświadczeń organizacyjnych,
  • opinię dotychczasowego przełożonego.
 4. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl do dnia 07.06.2020 r. (wpisując temat wiadomości: KONKURS-LEKTOR_5ang_05.2020).
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.06.2020 r.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata (z wyjątkiem dyplomu).

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powrót do góry

Konkurs na obsadzenie 1 stanowiska lektora języka hiszpańskiego (KONKURS-LEKTOR_1hiszp_05.2020)

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na obsadzenie 1 stanowiska lektora języka hiszpańskiego w Zespole Lektorów Języków Romańskich Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" z dnia 20.07.2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 1. Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.10.2020 r.
 2. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
  • posiadanie tytułu magistra filologii hiszpańskiej,
  • co najmniej 2-letni staż dydaktyczny w szkole lub uczelni wyższej
  • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
  • doświadczenia organizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy dydaktycznej.
 3. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
  • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • CV zawierające klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)"
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania pod linkiem: http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Dokumenty/Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.pdf),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku filologia hiszpańska,
  • opis dorobku dydaktycznego oraz doświadczeń organizacyjnych,
  • opinię dotychczasowego przełożonego.
 4. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl do dnia 07.06.2020 r. (wpisując temat wiadomości: KONKURS-LEKTOR_1hiszp_05.2020).
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.06.2020 r.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata (z wyjątkiem dyplomu).

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powrót do góry

Konkurs na obsadzenie 1 stanowiska lektora języka hiszpańskiego i języka angielskiego (KONKURS-LEKTOR_1HA_05.2020)

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na obsadzenie 1 stanowiska lektora języka hiszpańskiego i języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" z dnia 20.07.2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 1. Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.10.2020 r.
 2. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
  • posiadanie tytułu magistra filologii hiszpańskiej,
  • posiadanie tytułu magistra anglistyki,
  • co najmniej 2-letni staż dydaktyczny w szkole lub uczelni wyższej
  • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
  • doświadczenia organizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy dydaktycznej.
 3. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
  • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • CV zawierające klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)"
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania pod linkiem: http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Dokumenty/Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.pdf),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku filologia hiszpańska,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku anglistyka,
  • opis dorobku dydaktycznego oraz doświadczeń organizacyjnych,
  • opinię dotychczasowego przełożonego.
 4. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl do dnia 07.06.2020 r. (wpisując temat wiadomości: KONKURS-LEKTOR_1HA_05.2020).
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.06.2020 r.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata (z wyjątkiem dyplomu).

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powrót do góry

Konkurs na obsadzenie 1 stanowiska lektora języka angielskiego (KONKURS-LEKTOR_1ang_05.2020)

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na obsadzenie 1 stanowiska lektora języka angielskiego w Zespole Lektorów Języka Angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20.07.2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 1. Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.10.2020 r.
 2. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
  • posiadanie tytułu magistra anglistyki,
  • co najmniej 2-letni staż dydaktyczny w szkole lub uczelni wyższej,
  • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
  • doświadczenia organizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy dydaktycznej,
  • umiejętność posługiwania się narzędziami internetowymi, takimi jak: Microsoft Teams, Skype.
 3. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
  • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • CV zawierające klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania pod linkiem: http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Dokumenty/Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.pdf),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku anglistyka,
  • opis dorobku dydaktycznego oraz doświadczeń organizacyjnych,
  • opinia dotychczasowego przełożonego.
 4. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl do dnia 20.06.2020 r. (wpisując temat wiadomości: KONKURS-LEKTOR_1ang_05.2020).
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.07.2020 r.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata (z wyjątkiem dyplomu).

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powrót do góry

Konkurs na obsadzenie 1 stanowiska lektora języka hiszpańskiego (KONKURS-LEKTOR_1H_07.2020)

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na obsadzenie 1 stanowiska lektora języka hiszpańskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20.07.2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 1. Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.10.2020 r.
 2. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
  • posiadanie tytułu magistra filologii hiszpańskiej,
  • biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem lub dyplomem uniwersyteckim,
  • co najmniej 2-letni staż dydaktyczny w szkole lub uczelni wyższej,
  • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
  • doświadczenia organizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy dydaktycznej.
 3. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
  • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • CV zawierające klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania pod linkiem: http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Dokumenty/Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.pdf),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku filologia hiszpańska,
  • odpis certyfikatu stwierdzającego biegłą znajomość języka angielskiego lub dyplomu filologii angielskiej,
  • opis dorobku dydaktycznego oraz doświadczeń organizacyjnych,
  • opinia dotychczasowego przełożonego.
 4. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl do dnia 14.08.2020 r. (wpisując temat wiadomości: KONKURS-LEKTOR_1H_07.2020).
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.08.2020 r.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata (z wyjątkiem dyplomu).

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powrót do góry