Dokumenty zwalniające z uczestnictwa w lektoracie i/lub egzaminu z języków nowożytnych i starożytnych

 • SPNJO honoruje dokumenty potwierdzające kompetencje językowe (zob. wykaz certyfikatów).
 • Student powinien przedłożyć dokument zwalniający przed zapisaniem się na lektorat.
 • Certyfikaty, na których nie ma oceny nie będą brane pod uwagę przy zaliczaniu lektoratów z języka obcego.

Studenci studiów stacjonarnych

Po wpis oceny z egzaminu na podstawie oryginału certyfikatu lub innego dokumentu wymienionego w wykazie studenci studiów stacjonarnych proszeni są o zgłoszenie się w godzinach konsultacji do:

 • język angielski:
  • mgr Lidia Janota
  • mgr Ewa Kuźbik
 • język niemiecki - mgr Dorota Snoch
 • języki romańskie - mgr Iwona Niwicka
 • język rosyjski - mgr Wanda Męcińska-Kiedroń
 • języki starożytne - mgr Beata Machalska

Studenci studiów niestacjonarnych

Po wpis oceny z egzaminu na podstawie oryginału certyfikatu lub innego dokumentu wymienionego w wykazie studenci studiów niestacjonarnych proszeni są o zgłoszenie się do zastępcy kierownika SPNJO ds. studiów niestacjonarnych mgr Justyny Urbańskiej-Ratajczak w godzinach konsultacji.


Języki nowożytne

→  POZIOM B2 II  →  POZIOM B2+

UWAGA! Dodatkowe zajęcia specjalistyczne np. konwersatoria tematyczne prowadzone na wydziałach nie są traktowane jako lektorat objęty programem SPNJO.

Wykaz certyfikatów

Język angielski

Język francuski

Język hiszpański

Język niemiecki

Język rosyjski

Język włoski


Języki starożytne

ZWOLNIENIA Z LEKTORATU JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

Zwolnienie z lektoratu (obowiązek zdania egzaminu końcowego - jeśli wymaga tego kierunek studiów) Zwolnienie z lektoratu i egzaminu
  Świadectwo matury z języka łacińskiego
  Finaliści i laureaci Olimpiady Języka Łacińskiego

Zaliczenie lektoratu języka łacińskiego na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim (pod warunkiem, że zgadza się liczba godzin)

Zaliczenie lektoratu języka łacińskiego uzyskane na innej uczelni (pod warunkiem, że zgadza się liczba godzin)

Zaliczenie lektoratu języka łacińskiego na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim (pod warunkiem, że zgadza się liczba godzin i student zdał egzamin końcowy)

Zaliczenie lektoratu języka łacińskiego uzyskane na innej uczelni (pod warunkiem, że zgadza się liczba godzin i student zdał egzamin końcowy)

  Ukończenie studiów I lub II stopnia na filologii klasycznej

INFORMACJE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY UCZYLI SIĘ ŁACINY POZA SYSTEMEM STUDIÓW

Studenci, którzy uczyli się łaciny poza systemem studiów (gimnazjum, liceum, prywatnie), mogą być zwolnieni z lektoratu języka łacińskiego, jeśli zdobędą wymaganą liczbę punktów na teście kwalifikacyjnym sprawdzającym osiągnięte przez nich efekty kształcenia.

Test obejmuje zakres materiału obowiązujący na danym kierunku studiów, a zaliczenie testu zwalnia studenta z lektoratu i egzaminu.

Test kwalifikacyjny jest przeprowadzany w drugim tygodniu semestru. Bliższych informacji w sprawie testu udziela Koordynator Lektorów Języków Klasycznych mgr Beata Machalska lub lektor podczas pierwszych zajęć.