Zasady uczestnictwa w lektoratach

Studia niestacjonarne II stopnia

 1. Uczęszczanie na lektorat języka obcego jest obowiązkowe.
 2. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 42/2020 student ma prawo do wyboru języka. Język wybrany staje się językiem obowiązującym i nie może być zmieniany.
 3. Student zgłasza się do grupy, do której został przydzielony lub do grupy, do której uczęszczał w poprzednim semestrze.
 4. Student ma prawo do 20% nieobecności w semestrze.
 5. Nieobecności wynikające z faktu reprezentowania uczelni nie są wliczane do limitu. Student zobowiązany jest do przedstawienia lektorowi zaświadczenia potwierdzającego udział w konferencjach, w posiedzeniach rad wydziału, zawodach sportowych, meczach itp.
 6. Student potwierdza swoje uczestnictwo w grupie najpóźniej na drugich zajęciach wpisując się na listę uczestnictwa zwaną „listą uczestnictwa w lektoracie”. Zgłaszając się w momencie gdy grupa odbyła już 20% zajęć, student wykorzystał przysługujący mu limit nieobecności w semestrze.
 7. Po zapisaniu się na listę zwaną „listą uczestnictwa w lektoracie”, rezygnując z zajęć w trakcie semestru student jest zobowiązany do odpłatnego powtarzania semestru.
 8. Program zajęć oraz warunki zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach są podane przez lektora na pierwszych zajęciach.
 9. Student otrzymuje ocenę z zaliczenia na ostatnich zajęciach w semestrze, o ile spełnił warunki zaliczenia i nie przekroczył limitu nieobecności. Nie ma terminów poprawkowych. Po otrzymaniu zaliczenia, student może przystąpić do egzaminu.
 10. W przypadku, gdy student nie uzyska zaliczenia, powtarza semestr odpłatnie.
 11. Po zakończeniu lektoratu na poziomie B2plus* student zdaje egzamin na tym poziomie w sesji następującej po zakończeniu lektoratu lub najpóźniej w sesji poprawkowej u lektora prowadzącego zajęcia. Jeśli student nie przystąpi do egzaminu w terminie wyznaczonym przez lektora, jest zobowiązany do zdania egzaminu końcowego (patrz → egzaminy końcowe).
 12. Od roku akademickiego 2016/17 student, który zdał egzamin na poziomie B2+ na innej uczelni niż Uniwersytet Wrocławski, może ubiegać się o zwolnienie z zajęć, ale jest zobowiązany do zdania egzaminu końcowego na tym poziomie. Student, który zdał egzamin na poziomie B2+ na jednym kierunku w UWr może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie oraz z egzaminu na drugim kierunku na podstawie porównania i zbieżności efektów kształcenia uzyskanych na obu kierunkach.
 13. Student może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu końcowego, jeśli okaże certyfikat na poziomie B2+, C1 lub C2 bądź dyplom licencjacki lub magisterski filologii obcej (patrz → Zwolnienia z lektoratu).
 14. W celu uzyskania wpisu do USOS, student powinien zgłosić się z oryginałem certyfikatu i legitymacją do mgr Iwony Nowickiej, Zastępcy Kierownika SPNJO ds. studiów niestacjonarnych w godzinach konsultacji.
 15. Niewykorzystane godziny z bezpłatnego limitu godzin na lektorat wybranego języka obcego, student może przeznaczyć na naukę kolejnego języka.
 16. Studenta winna cechować wysoka kultura osobista.

* Na 2 stopniu kierunku filologia obca, lektorat języka obcego nowożytnego, innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności, rozpoczyna się od wskazanego w programie semestru i trwa do uzyskania biegłości językowej B2I (poziom minimalny) lub B2+ (poziom maksymalny) określonej na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w uregulowaniach SPNJO UWr. Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 40 godzin, przy czym poziom B2I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.