Sprawozdanie Zespołu ds. Jakości

SPRAWOZDANIE z prac Zespołu d.s. Jakości Kształcenia w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w roku akademickim 2016/17

W semestrze zimowym r. akad. 2016/17 Zespół pracował w składzie:

 • mgr Katarzyna Potocka-Brygier - przewodnicząca
 • mgr Lidia Konieczka - sekretarz
 • mgr Alina Dams
 • mgr Katarzyna Działoszyńska
 • mgr Elżbieta Jerusel
 • mgr Dorota Kubica
 • mgr Ewa Kuźbik
 • mgr Beata Muszyńska
 • mgr Anna Sankowska-Pinkosz

W semestrze letnim w skład Zespołu wchodzili:

 • mgr Katarzyna Potocka-Brygier - przewodnicząca
 • mgr Lidia Konieczka - sekretarz
 • mgr Agnieszka Biernacka
 • mgr Alina Dams
 • mgr Katarzyna Działoszyńska
 • mgr Dorota Kubica
 • mgr Ewa Kuźbik
 • mgr Beata Muszyńska
 • mgr Piotr Hic – przedstawiciel Samorządu Doktorantów

Samorząd Studentów UWr, pomimo kilkukrotnych próśb ze strony ZJK, nie oddelegował swojego przedstawiciela.

W roku akademickim 2016/17 Zespół pracował nad następującymi zadaniami:

 1. Opracowanie wskazówek dla kierowników zespołów językowych, dotyczących przepisywania ocen z egzaminu na poziomie B2+ studentom studiującym na kierunku innym niż ten, na którym zdali egzamin;
 2. Opracowanie propozycji dotyczącej limitów papieru kserograficznego dostępnego dla lektorów i wykładowców pracujących w SPNJO (w związku z koniecznością racjonalizacji zużycia papieru);
 3. Opracowanie projektu Systemu Weryfikacji Zakładanych Efektów Kształcenia dla SPNJO, zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 4. Przeprowadzenie sondażu wśród pracowników SPNJO i studentów na temat konieczności zmian układu informacji na stronie internetowej Studium oraz opracowanie propozycji zmian zmierzających do nadania stronie większej przejrzystości;
 5. Analiza przygotowanej przez Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia nowej ankiety studenckiej oceniającej pracę lektora i opracowanie propozycji zmian w tej ankiecie;
 6. Przygotowanie propozycji ujednolicenia systemów punktacji prac pisemnych stosowanych podczas różnych egzaminów organizowanych przez Studium;
 7. Analiza i przygotowanie propozycji zmian sposobu opracowywania sylabusów zajęć prowadzonych w SPNJO;
 8. Opracowanie projektu nowych sylabusów przedmiotów prowadzonych w SPNJO, zgodnych z Zarządzeniem Rektora Nr 31/2017 oraz z nowymi zasadami nauczania języków obcych w SPNJO (Zarządzenie Rektora nr 117/2017);
 9. Dostosowanie Opisu Zakładanych Efektów Kształcenia w SPNJO do Charakterystyk Drugiego Stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Szczegółowe protokoły poszczególnych zebrań, w formie papierowej oraz elektronicznej, dostępne są w Sekretariacie SPNJO. Opracowane przez Zespół projekty dokumentów, w formie załączników do protokołów elektronicznych, dostępne są w Sekretariacie SPNJO.