Regulamin ZJK i ZOJK

REGULAMIN ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I ZESPOŁU DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

§ 1

Zespół ds. Jakości Kształcenia i Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia w SPNJO, zwanymi dalej ZJK i ZOJK, powołano w celu:

 1. zapewnienia ustawicznego doskonalenia procesu kształcenia na lektoratach i kursach językowych,
 2. wzbudzania motywacji własnej studentów do zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności oraz kształtowania ich osobowości w środowisku edukacyjnym działającym na przejrzystych zasadach,
 3. dostosowywania ofert programowych do oczekiwań studentów i potrzeb rynku pracy,
 4. analizowania efektów działalności dydaktycznej w SPNJO i informowania o ich wynikach.

§ 2

Oba Zespoły pełnią funkcję doradczą wobec kierownictwa SPNJO.

§ 3

 1. ZJK oraz ZOJK powołuje Kierownik SPNJO. W skład każdego Zespołu wchodzą nauczyciele akademiccy reprezentujący wszystkie zespoły językowe, działający w porozumieniu z przedstawicielami Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów, z kierownictwem, z kadrą dydaktyczną, pracownikami administracyjnymi i technicznymi SPNJO.
 2. Pracami każdego Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu. Spotkania Zespołów odbywają się cyklicznie i są protokołowane przez sekretarza. Protokoły zebrań są przedstawiane Kierownikowi SPNJO.

§ 4

Do zadań Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności:

 1. określanie celów i strategii zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w SPNJO
 2. opracowywanie programów kształcenia oraz zmian w programach kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
 3. opracowanie metod podnoszenia jakości kadry dydaktycznej,
 4. opiniowanie poprawności przydziału zajęć dydaktycznych,
 5. opracowanie kryteriów oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne,
 6. gromadzenie i publikowanie informacji na temat kształcenia prowadzonego w SPNJO,
 7. coroczne opracowywanie, na bazie oceny jakości kształcenia, wskazówek i zaleceń do działań projakościowych.

§ 5

Do zadań Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie samooceny działań projakościowych prowadzonych w SPNJO,
 2. opracowanie przy współpracy z UKJK procedury ocen zajęć i nauczycieli akademickich przez studentów i doktorantów zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Uniwersytetu i przeprowadzanie odpowiednich ocen po każdym cyklu kształcenia, oraz przedstawianie syntetycznych i szczegółowych wyników tych ocen Kierownikowi SPNJO,
 3. monitorowanie prawidłowości oceniania studentów i doktorantów między innymi poprzez analizę statystycznego rozkładu ocen z poszczególnych języków,
 4. ocena obsługi studentów i doktorantów przez sekretariat,
 5. dokonywanie corocznej oceny efektów kształcenia i przedstawianie jej przed zakończeniem roku akademickiego Kierownikowi SPNJO oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.

§ 6

W celu sprawnej realizacji zadań, Zespoły mogą zlecić ich wykonanie osobom spoza Zespołów.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, decyzję podejmują Przewodniczący ZJK i ZOJK.