Polscy studenci

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przeprowadza rozmowy kwalifikujące z języków obcych, natomiast w innych kwestiach (m.in. informacje dotyczące możliwości wyboru kraju, wyboru języka) proszę się kontaktować z koordynatorami wydziałowymi.

Rozmowa kwalifikująca z języka obcego na poziomie B2 (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski) dla studentów ubiegających się o stypendium Erasmus:

 • Wynik tej rozmowy nie jest równoznaczny ze zdaniem egzaminu na poziomie B2.
 • Pozytywny wynik rozmowy nie jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o biegłości językowej na poziomie B2.
 • Rozmowa jest przeprowadzana na potrzeby komisji rekrutacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim.
 • W przypadku, gdy zagraniczny uniwersytet zwróci się do studenta z prośbą o poświadczenie biegłości językowej w 4 sprawnościach ( mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie ), zaświadczenie nie będzie mogło być wydane na podstawie wyniku rozmowy kwalifikującej, lecz jedynie na podstawie wyniku egzaminu zdanego na poziomie B2.
 • Czas trwania rozmowy : 30 minut w tym 15 minut na przygotowanie i 15 minut rozmowa z lektorem.

Rozmowa kwalifikująca składa się z trzech etapów:

 • charakterystyka kierunku studiów; oczekiwania związane z wyjazdem na stypendium,
 • streszczenie artykułu związanego z kierunkiem studiów (student otrzymuje artykuł od lektora),
 • reakcje językowe (sytuacja nakreślona jest w języku polskim, student musi odpowiednio zareagować w języku obcym).

Warunki zwolnienia z rozmowy kwalifikującej

a) Studenci, którzy zdali egzamin na min. B2 II

proszeni są o zgłoszenie faktu zdania egzaminu telefonicznie w godz. od 10.00 do 14.00 tel. 71 3752698 lub mailowo na adres - barbara.lisiecka@uwr.edu.pl w celu wpisania wyniku egzaminu na listę dla koordynatora;

b) Studenci, którzy posiadają certyfikat / dokument zwalniający z egzaminu na poziomie min. B2 (patrz wykaz na stronie SPNJO: Wykaz dokumentów zwalniających)

proszeni są o proszeni są o przysłanie skanu dokumentu na adres - barbara.lisiecka@uwr.edu.pl w celu wpisania wyniku egzaminu na listę dla koordynatora;

W obu wypadkach w wiadomości należy podać również poniższe informacje:

 • kierunek i rok studiów,
 • numer albumu,
 • tryb studiów stacjonarne / niestacjonarne (wieczorowe, zaoczne),
 • studia I czy II stopnia / jednolite magisterskie,
 • wybrany język;

na adres - barbara.lisiecka@uwr.edu.pl w celu wpisania wyniku egzaminu na listę dla koordynatora.

Nazwiska studentów zwolnionych z rozmowy i oceny z egzaminu lub wystawione na podstawie certyfikatu zostaną umieszczone na zbiorczym protokole i przesłane koordynatorom.

TERMINY