Polscy studenci

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przeprowadza rozmowy kwalifikujące z języków obcych, natomiast w innych kwestiach (m.in. informacje dotyczące możliwości wyboru kraju, wyboru języka) proszę się kontaktować z koordynatorami wydziałowymi.

Rozmowa kwalifikująca z języka obcego na poziomie B2 (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski) dla studentów ubiegających się o stypendium Erasmus:

  • Wynik tej rozmowy nie jest równoznaczny ze zdaniem egzaminu na poziomie B2.
  • Pozytywny wynik rozmowy nie jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o biegłości językowej na poziomie B2.
  • Rozmowa jest przeprowadzana na potrzeby komisji rekrutacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim.
  • W przypadku, gdy zagraniczny uniwersytet zwróci się do studenta z prośbą o poświadczenie biegłości językowej w 4 sprawnościach ( mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie ), zaświadczenie nie będzie mogło być wydane na podstawie wyniku rozmowy kwalifikującej, lecz jedynie na podstawie wyniku egzaminu zdanego na poziomie B2.
  • Czas trwania rozmowy : 30 minut w tym 15 minut na przygotowanie i 15 minut rozmowa z lektorem.
  • Opis rozmowy kwalifikującej
  • Warunki zwolnienia z rozmowy kwalifikującej
  • Terminy zapisów i rozmowy kwalifikującej