Informacje dla studentów wznawiających studia niestacjonarne 1 stopnia oraz studia jednolite magisterskie

 1. Od roku akademickiego 2013/14 studenci studiów niestacjonarnych Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązani są do ukończenia lektoratu i zdania egzaminu z wybranego języka obcego nowożytnego:
  • na studiach 1 stopnia na poziomie B2 II *,
  • na studiach jednolitych magisterskich na poziomie B2 II (egzamin) i B2+ (egzamin).
 2. Dla Wydziału Nauk Społecznych oraz kierunków: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja wizerunkowa, publikowanie cyfrowe i sieciowe, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filologia rosyjska, filologia polska, kryminologia, prawo zaoczne, prawo wieczorowe, psychologia: poziomy B1 I, B1 II, B2 I i B2 II w wymiarze 30 godzin każdy trwają jeden semestr, czyli w sumie 4 semestry (120 godzin)
 3. Dla kierunków: historia, pedagogika, ekonomia, administracja, filologia germańska poziomy B1, B2 I, B2 II w wymiarze 40 godzin każdy trwają jeden semestr, czyli w sumie 3 semestry (120 godzin).
 4. W celu określenia poziomu znajomości języka, studenci zobowiązani są do napisania testu kwalifikacyjnego:
  • najniższym poziomem, od którego zaczynają się lektoraty, to poziom B1 (patrz: Lektoraty → Treści programowe)
  • jeżeli student zakwalifikuje się na poziom wyższy niż poziom B1 (B2 I lub B2 II), zaczyna lektorat od poziomu, na który się zakwalifikował,
  • student, który zakwalifikuje się na poziom C1 I może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie, ale jest zobowiązany do zdania egzaminu końcowego na poziomie B2 II.
  • Studenci studiów jednolitych są zobowiązani do zrealizowania jeszcze poziomu B2+ - poziom zakwalifikowania C1 I na teście nie zwalnia z tego poziomu.
 5. Poziom B2+ na studiach jednolitych magisterskich trwa 2 semestry. Aby zapisać się na ten poziom, student musi zdać najpierw egzamin na poziomie B2 II.
 6. Student, który zaliczył poziom B1 lub wyższy według nowego programu obowiązującego od 2013/14 będąc studentem UWr w poprzednich latach, może rozpocząć lektorat od poziomu następnego (wyższego).
 7. Student, który zdał egzamin na poziomie B2 II według nowego programu obowiązującego od 2013/14 będąc studentem UWr w poprzednich latach, nie musi ponownie przystępować do tego egzaminu.
 8. Student może podjąć decyzję o nieuczestniczeniu w zajęciach, a zaliczeniu wymaganego poziomu certyfikatem. Informacja na temat honorowanych przez Studium egzaminów certyfikujących (patrz: Lektoraty → Zwolnienia z uczestnictwa w lektoracie).
 9. Student może podejść do egzaminu certyfikującego płatnego organizowanego przez Studium (patrz: Oferta dodatkowa → egzaminy certyfikujące)
 10. Certyfikat na poziomie B2+ lub C1 zalicza lektorat na poziomie B2 II i B2+.
 11. Student może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu końcowego na poziomie B2 II, jeżeli zdał egzamin na tym poziomie na innej uczelni (ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że program był realizowany wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz że w suplemencie do dyplomu jest wykazany poziom B2).
 12. Po wybraniu języka, należy niezwłocznie skontaktować się z:

* Na 1 stopniu kierunku filologia obca, lektorat języka obcego nowożytnego, innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności, rozpoczyna się od wskazanego w programie semestru i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny) lub B2 (poziom maksymalny) określonej na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w uregulowaniach SPNJO UWr. Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 120 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.