Zakładane efekty uczenia się

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Formy weryfikacji efektów uczenia się i kryteria ocen