(§ 53-55 Regulaminu Biblioteki SPNJO)

 • W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego dzieła czytelnik jest obowiązany odkupić je w takim samym wydaniu oraz wykonać oprawę introligatorską, jeżeli zagubione (uszkodzone) dzieło taką posiadało. Dodatkowo przewiduje się opłatę związaną z opracowaniem komputerowym dzieła, koszt pasków kodowych, superekslibrisu, zabezpieczeń w wysokości ustalonej przez kierownika Biblioteki w porozumieniu z kierownikiem Studium.
 • Jeśli odkupienie dzieła nie jest możliwe Biblioteka ustala sposób uregulowania zobowiązań czytelnika w jednej z wymienionych form:
 • odkupienie dzieła w innym wydaniu,
 • odkupienie innej wskazanej książki w kwocie obliczonej wg cennika Biblioteki Uniwersyteckiej. W przypadkach wątpliwych bibliotekarz dokonuje wyceny antykwarycznej zagubionego dzieła.
 • Jeśli zagubiony został tom z dzieła wielotomowego i odkupienie dzieła w takim samym wydaniu jest niemożliwe, czytelnik winien dostarczyć całość wydania wielotomowego.

 

Instrukcja do regulaminu Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej § 70 dotycząca wyceny książek zagubionych lub zniszczonych

 

 1. W związku z denominacją złotego najniższą wartość inwentarzową książki ustala się na 1 grosz.
 2. Książki wydane w latach 1946-1988 wycenia się stosując przelicznik 1000-krotny w stosunku do zdenominowanej ceny inwentarzowej.
 3. Książki wydane w 1989 roku wycenia się stosując przelicznik 500-krotny w stosunku do zdenominowanej ceny inwentarzowej.
 4. Książki wydane w latach 1990-1994 wycenia się stosując przelicznik 10-krotny w stosunku do zdenominowanej ceny inwentarzowej.
 5. Książki wydane od 1995 roku wycenia się stosując przelicznik 5-krotny w stosunku do zdenominowanej ceny inwentarzowej.
 6. Indywidualnej wycenie podlegają książki szczególnie cenne i trudne do nabycia. Podstawą wyceny w tym przypadku są ceny zawarte w katalogach antykwarycznych i aukcyjnych. Wyceny dokonuje Komisja Antykwaryczna.
 7. Kwota wyceny zagubionego lub zniszczonego egzemplarza nie może być niższa niż 30 PLN.
 8. W przypadku zagubionego lub zniszczonego egzemplarza, który posiadał oprawę introligatorską dodatkowo dolicza się koszt oprawy w wysokości 30 PLN.
 9. Kwotę za zagubiony lub zniszczony egzemplarz należy wpłacić w Wypożyczalni Miejscowej. Czytelnik otrzymuje dowód wpłaty (kwit). Podane kwoty wpłacane są na konto Uniwersytetu Wrocławskiego.
 10. Zasady wyceny książek zagubionych lub zniszczonych podlegają aktualizacji.
 11. Powyższe ustalenia podjęte przez Komisję Antykwaryczną obowiązują od dnia 19 listopada 2010 r.

Wrocław, 19.11.2010 r.

Cennik do regulaminu Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej

§ 68 ust. 2: Wysokość kary pieniężnej za niedotrzymanie terminu zwrotu książki określonego regulaminowo wynosi 0,20 PLN za każdy dzień przetrzymania książki.

Wrocław, 20.05.2003 r.

Dyrektor

Biblioteki Uniwersyteckiej

mgr inż. Grażyna Piotrowicz