Informacja dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

 1. Od roku akademickiego 2013/14 studenci studiów stacjonarnych Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązani są do ukończenia lektoratu i zdania egzaminu z wybranego języka obcego nowożytnego.
  Język wybrany staje się językiem obowiązkowym:
  • na studiach I stopnia na poziomie B2 II * (zob. niżej),
  • na studiach II stopnia na poziomie B2+ ** (zob. niżej),
  • na studiach jednolitych magisterskich na poziomie B2 II i B2+.
 2. Studentom studiów stacjonarnych przysługuje następujący limit godzin:
  • na studiach I stopnia 180 godzin,
  • na studiach II stopnia 60 godzin,
  • na studiach jednolitych magisterskich 240 godzin.
 3. Zajęcia z języka obowiązkowego prowadzone są przez lektorów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studium oferuje naukę następujących języków nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
 4. Nauczanie języków obcych odbywa się według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Szczegółowe informacje dotyczące programów i wymogów na poszczególnych poziomach znajdują się na stronie Studium.
 5. Student powinien wybrać z oferty Studium język, który zna najlepiej, ponieważ lektoraty języka obowiązkowego rozpoczynają się na poziomie B1.
 6. Student jest zobowiązany do kontynuowania nauki języka, który wybrał. Zmiana języka w trakcie nauki nie jest możliwa.
 7. W celu określenia poziomu znajomości języka, studenci zobowiązani są do napisania testu kwalifikacyjnego w czasie dni adaptacyjnych (zob. informacje dla poszczególnych kierunków):
  • jeżeli student zakwalifikuje się niżej niż początkowy poziom lektoratu, czyli poziom B1, jest zobowiązany do uzupełnienia wiadomości we własnym zakresie,
  • jeżeli student zakwalifikuje się na poziom wyższy niż poziom B1 (B2I lub B2II), zaczyna lektorat od poziomu, na który się zakwalifikował,
  • student, który zakwalifikuje się na poziom C1 I może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie, ale jest zobowiązany do zdania egzaminu końcowego na wymaganym poziomie (B2II).
  • UWAGA: wynik testu kwalifikacyjnego jest ważny trzy semestry.
 8. Na studiach II stopnia zajęcia prowadzone są na poziomie B2+, który wprowadza elementy języka specjalistycznego i akademickiego (studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych - zob. INFORMACJA).
 9. Na studiach jednolitych magisterskich po zdaniu egzaminu na poziomie B2 II, studentów obowiązuje kontynuacja lektoratu z wybranego języka na poziomie B2+.
 10. Student może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu końcowego, jeśli okaże jeden z wymienionych na stronie Studium certyfikatów - Zwolnienia z lektoratu.
 11. Student może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu końcowego, jeżeli zdał egzamin na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim oraz student, który zdał egzamin na poziomie B2 na innej uczelni ( ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że program był realizowany wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego )
 12. Student, który uzyskał na innym kierunku na UWr zaliczenie poziomu B1 ( B2 I ) może kontynuować naukę na poziomie B2 I ( B2 II) bez konieczności przystępowania do testu kwalifikacyjnego
 13. Niewykorzystane godziny z limitu bezpłatnych godzin na lektorat języka obcego, student może przeznaczyć na fakultatywną naukę innego języka.
 14. Studentom zwolnionym z lektoratu także przysługuje limit bezpłatnych godzin, studenci mogą fakultatywnie uczęszczać na lektorat innego języka w miarę możliwości organizacyjnych Studium.

Powrót do góry

* Na 1 stopniu kierunku FILOLOGIA, specjalność filologia obca, lektorat języka obcego nowożytnego, innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności,rozpoczyna się od wskazanego w programie semestru i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny) lub B2 (poziom maksymalny) określonej na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w uregulowaniach SPNJO UWr. Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.

Powrót do góry

** Na 2 stopniu kierunku FILOLOGIA, specjalność filologia obca, lektorat języka obcego nowożytnego, innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności,rozpoczyna się od wskazanego w programie semestru i trwa do uzyskania biegłości językowej B2 I (poziom minimalny) lub B2+ (poziom maksymalny) określonej na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w uregulowaniach SPNJO UWr. Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 60 godzin, przy czym poziom B2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.


Powrót do góry

Informacje dla studentów poszczególnych kierunków

Informacje dla studentów studiów II stopnia zob. INFORMACJA

 


 

Powrót do góry

MIĘDZYOBSZAROWE STUDIA INDYWIDUALNE

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniu 29.09.2020 do godz.23.59. Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE.

Student ma obowiązek zapisać się na test ze swoim wiodącym kierunkiem (zob. informacje dla poszczególnych kierunków).

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu (patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego - punkty 1, 2, 3), a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka niż język angielski mogą przystąpić do testu z danego języka w powyższym terminie.

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu.

2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.

3. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy skontaktować się z kierownikami zespołów języków obcych. W przypadku certyfikatu lub innego dokumentu zwalniającego należy wysłać skan dokumentu przed terminem przystąpienia do testu. Skan dokumentu przysłany po terminie nie będzie rozpatrywany.

 • Adresy kierowników poszczególnych zespołów: zob. konsultacje

4. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku

 • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie (zob. zapisy uzupełniające na lektoraty),
 • a w przypadku zaliczonego lektoratu na poziomie B2 II student powinien przystąpić do egzaminu końcowego.

Istotne informacje znajdują się na stronie Lektoraty.

Powrót do góry

MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM OCHRONY ŚRODOWISKA

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Ochrony Środowiska zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2021/2022).

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

Zalecany jest język angielski.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego w marcu – maju 2021 roku.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu języka angielskiego na podstawie dokumentu potwierdzającego biegłość językową na poziomie B2 II honorowanego przez SPNJO (→ wykaz dokumentów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego, mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Powrót do góry

BIOTECHNOLOGIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Wydziału Biotechnologii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (zalecany język angielski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniu 29.09.2020 do godz.23.59. Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE.

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu (patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego - punkty 1, 2, 3), a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka niż język angielski mogą przystąpić do testu z danego języka w powyższym terminie.

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu.

2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.

3. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy skontaktować się z kierownikami zespołów języków obcych. W przypadku certyfikatu lub innego dokumentu zwalniającego należy wysłać skan dokumentu przed terminem przystąpienia do testu. Skan dokumentu przysłany po terminie nie będzie rozpatrywany.

 • Adresy kierowników poszczególnych zespołów: zob. konsultacje

4. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku

 • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie (zob. zapisy uzupełniające na lektoraty),
 • a w przypadku zaliczonego lektoratu na poziomie B2 II student powinien przystąpić do egzaminu końcowego.

Istotne informacje znajdują się na stronie Lektoraty.

Powrót do góry

BIOTECHNOLOGY

Polscy studenci BIOTECHNOLOGY przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku 2020/2021 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego w pierwszym semestrze (semestr zimowy 2020/2021).

Studenci zobowiązani są do zaliczenia trzech semestrów (180 godzin) lektoratu języka obcego na dowolnym poziomie oraz zdania egzaminu na tym poziomie.

Studenci mogą zapisać się na lektorat na poziomie A1 I w terminie podanym na stronie SPNJO → zapisy uzupełniające na lektoraty, lub przystąpić do testu kwalifikacyjnego z języka innego niż angielski. Test kwalifikacyjny online odbędzie się w dniu 29.09.2020 do godz.23.59. Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE.

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu (patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego - punkty 1, 2, 3), a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka niż język angielski mogą przystąpić do testu z danego języka w powyższym terminie.

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu.

2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.

3. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy skontaktować się z kierownikami zespołów języków obcych. W przypadku certyfikatu lub innego dokumentu zwalniającego należy wysłać skan dokumentu przed terminem przystąpienia do testu. Skan dokumentu przysłany po terminie nie będzie rozpatrywany.

 • Adresy kierowników poszczególnych zespołów: zob. konsultacje

4. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku

 • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie (zob. zapisy uzupełniające na lektoraty),
 • a w przypadku zaliczonego lektoratu na poziomie B2 II student powinien przystąpić do egzaminu końcowego.

Istotne informacje znajdują się na stronie Lektoraty.

Powrót do góry

CHEMIA MEDYCZNA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Chemia Medyczna są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, niemiecki) na poziomie B2 II.

Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

Studenci, zgodnie z programem studiów, rozpoczynają lektorat w semestrze 2 (semestr letni 2020/2021)

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Powrót do góry

CHEMISTRY

Polscy studenci kierunku Chemistry przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku 2020/2021 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego od drugiego semestru (semestr letni 2020/2021).

Studenci zobowiązani są do zaliczenia trzech semestrów (180 godzin) lektoratu języka obcego na dowolnym poziomie oraz zdania egzaminu na tym poziomie.

Studenci będą mogli zapisać się na lektorat na poziomie A1 I w terminie podanym na stronie SPNJO → zapisy uzupełniające na lektoraty, lub przystąpić do testu kwalifikacyjnego z języka innego niż angielski w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Powrót do góry

WYDZIAŁ CHEMII z wyjątkiem kierunku Chemia Medyczna

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Chemii oraz Chemii i toksykologii sądowej powinni wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, niemiecki) na poziomie B2 II.

Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego.

Studenci, zgodnie z programem studiów, rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2021/2022)

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu-maju 2021 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Powrót do góry

STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Studiów Śródziemnomorskich zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 4 (semestr letni 2021/2022).

Studenci są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności. Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie 2021 roku.

Studenci, którzy wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz dokumentów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Przed przystąpieniem do testu należy przedstawić kierownikom zespołów językowych oryginał certyfikatu z angielskiego lub niemieckiego.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Powrót do góry

ANGLISTYKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Anglistyki są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów.

Studenci realizują lektorat języka niemieckiego w Instytucie Filologii Angielskiej.

Jeżeli studenci wybiorą jeden z języków romańskich (język francuski, hiszpański, włoski) lub język rosyjski będą realizowali lektorat w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny).Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.

Studenci, zgodnie z programem studiów, rozpoczynają lektorat w semestrze 2 (semestr letni 2020/2021)

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Powrót do góry

JUDAISTYKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Judaistyka są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności. Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.

Studenci, zgodnie z programem studiów, rozpoczynają lektorat w semestrze 2 (semestr letni 2020/2021)

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Powrót do góry

PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Publikowania Cyfrowego i Sieciowego są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci, zgodnie z programem studiów, rozpoczynają lektorat w semestrze 2 (semestr letni 2020/2021)

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

FILOLOGIA KLASYCZNA

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Filologii Klasycznej zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2021/2022).

Studenci są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności. Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu-maju 2021 roku.

Studenci, którzy wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz dokumentów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w grudniu 2020 roku.

Przed przystąpieniem do testu należy przedstawić kierownikom zespołów językowych oryginał certyfikatu z angielskiego lub niemieckiego.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Powrót do góry

FILOLOGIA POLSKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Filologii Polskiej zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2021/2022).

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu-maju 2021 roku.

Studenci, którzy wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz dokumentów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Przed przystąpieniem do testu należy przedstawić kierownikom zespołów językowych oryginał certyfikatu z angielskiego lub niemieckiego.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Powrót do góry

FILOLOGIA INDYJSKA

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Filologii Indyjskiej zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2021/2022).

Studenci są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności. Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu-maju 2021 roku.

Studenci, którzy wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz dokumentów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w grudniu 2020 roku.

Przed przystąpieniem do testu należy przedstawić kierownikom zespołów językowych oryginał certyfikatu z angielskiego lub niemieckiego.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Powrót do góry

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (INiB) zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2021/2022).

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu-maju 2021 roku.

Studenci, którzy wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz dokumentów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Przed przystąpieniem do testu należy przedstawić kierownikom zespołów językowych oryginał certyfikatu z angielskiego lub niemieckiego.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Powrót do góry

KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Kultury i Praktyki Tekstu zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2021/2022).

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu-maju 2021 roku.

Studenci, którzy wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz dokumentów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Przed przystąpieniem do testu należy przedstawić kierownikom zespołów językowych oryginał certyfikatu z angielskiego lub niemieckiego.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Powrót do góry

KOREANISTYKA

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Koreanistyki zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2021/2022).

Studenci są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności. Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu-maju 2021 roku.

Studenci, którzy wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz dokumentów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w grudniu 2020 roku.

Przed przystąpieniem do testu należy przedstawić kierownikom zespołów językowych oryginał certyfikatu z angielskiego lub niemieckiego.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Powrót do góry

NIDERLANDYSTYKA

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Niderlandystyki zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2021/2022).

Studenci są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności. Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu-maju 2021 roku.

Studenci, którzy wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz dokumentów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w grudniu 2020 roku.

Studenci zwolnieni z lektoratu języka angielskiego jako obowiązkowego mogą przystąpić w grudniu do testu także z języka niemieckiego lub zapisać się na lektorat na poziomie A1 I w terminie zapisów podanym na stronie SPNJO.

Przed przystąpieniem do testu należy przedstawić kierownikom zespołów językowych oryginał certyfikatu z angielskiego lub niemieckiego.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Powrót do góry

SINOLOGIA

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Sinologii zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2021/2022).

Studenci są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności. Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu-maju 2021 roku.

Studenci, którzy wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz dokumentów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w grudniu 2020 roku.

Przed przystąpieniem do testu należy przedstawić kierownikom zespołów językowych oryginał certyfikatu z angielskiego lub niemieckiego.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Powrót do góry

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniu 29.09.2020 do godz.23.59. Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE.

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu (patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego - punkty 1, 2, 3), a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka niż język angielski mogą przystąpić do testu z danego języka w powyższym terminie.

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu.

2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.

3. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy skontaktować się z kierownikami zespołów języków obcych. W przypadku certyfikatu lub innego dokumentu zwalniającego należy wysłać skan dokumentu przed terminem przystąpienia do testu. Skan dokumentu przysłany po terminie nie będzie rozpatrywany.

 • Adresy kierowników poszczególnych zespołów: zob. konsultacje

4. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku

 • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie (zob. zapisy uzupełniające na lektoraty),
 • a w przypadku zaliczonego lektoratu na poziomie B2 II student powinien przystąpić do egzaminu końcowego.

Istotne informacje znajdują się na stronie Lektoraty.

Powrót do góry

KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Komunikacji Wizerunkowej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniu 29.09.2020 do godz.23.59. Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE.

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu (patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego - punkty 1, 2, 3), a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka niż język angielski mogą przystąpić do testu z danego języka w powyższym terminie.

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu.

2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.

3. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy skontaktować się z kierownikami zespołów języków obcych. W przypadku certyfikatu lub innego dokumentu zwalniającego należy wysłać skan dokumentu przed terminem przystąpienia do testu. Skan dokumentu przysłany po terminie nie będzie rozpatrywany.

 • Adresy kierowników poszczególnych zespołów: zob. konsultacje

4. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku

 • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie (zob. zapisy uzupełniające na lektoraty),
 • a w przypadku zaliczonego lektoratu na poziomie B2 II student powinien przystąpić do egzaminu końcowego.

Istotne informacje znajdują się na stronie Lektoraty.

Powrót do góry

FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Filologii Chorwackiej z Językiem Serbskim są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego zachodniego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski) innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności. Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniu 29.09.2020 do godz.23.59. Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE.

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu (patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego - punkty 1, 2, 3), a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka niż język angielski mogą przystąpić do testu z danego języka w powyższym terminie.

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu.

2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.

3. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy skontaktować się z kierownikami zespołów języków obcych. W przypadku certyfikatu lub innego dokumentu zwalniającego należy wysłać skan dokumentu przed terminem przystąpienia do testu. Skan dokumentu przysłany po terminie nie będzie rozpatrywany.

 • Adresy kierowników poszczególnych zespołów: zob. konsultacje

4. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku

 • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie (zob. zapisy uzupełniające na lektoraty),
 • a w przypadku zaliczonego lektoratu na poziomie B2 II student powinien przystąpić do egzaminu końcowego.

Istotne informacje znajdują się na stronie Lektoraty.

Powrót do góry

FILOLOGIA CZESKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Filologii Czeskiej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego, zachodniego innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności, Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniu 29.09.2020 do godz.23.59. Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE.

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu (patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego - punkty 1, 2, 3), a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka niż język angielski mogą przystąpić do testu z danego języka w powyższym terminie.

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu.

2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.

3. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy skontaktować się z kierownikami zespołów języków obcych. W przypadku certyfikatu lub innego dokumentu zwalniającego należy wysłać skan dokumentu przed terminem przystąpienia do testu. Skan dokumentu przysłany po terminie nie będzie rozpatrywany.

 • Adresy kierowników poszczególnych zespołów: zob. konsultacje

4. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku

 • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie (zob. zapisy uzupełniające na lektoraty),
 • a w przypadku zaliczonego lektoratu na poziomie B2 II student powinien przystąpić do egzaminu końcowego.

Istotne informacje znajdują się na stronie Lektoraty.

Powrót do góry

FILOLOGIA ROSYJSKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Filologii Rosyjskiej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego zachodniego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski) innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów. Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny) lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniu 29.09.2020 do godz.23.59. Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE.

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu (patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego - punkty 1, 2, 3), a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka niż język angielski mogą przystąpić do testu z danego języka w powyższym terminie.

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu.

2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.

3. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy skontaktować się z kierownikami zespołów języków obcych. W przypadku certyfikatu lub innego dokumentu zwalniającego należy wysłać skan dokumentu przed terminem przystąpienia do testu. Skan dokumentu przysłany po terminie nie będzie rozpatrywany.

 • Adresy kierowników poszczególnych zespołów: zob. konsultacje

4. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku

 • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie (zob. zapisy uzupełniające na lektoraty),
 • a w przypadku zaliczonego lektoratu na poziomie B2 II student powinien przystąpić do egzaminu końcowego.

Istotne informacje znajdują się na stronie Lektoraty.

Powrót do góry

FILOLOGIA UKRAIŃSKA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Filologia Ukraińska, Specjalność Filologia Ukraińska z Językiem Angielskim przyjęci na studia w roku 2020/2021 mogą fakultatywnie uczęszczać przez dwa semestry na lektorat języka angielskiego na poziomie, na który się zakwalifikują lub na lektorat innego języka w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Lektoraty przewidziane są w pierwszym semestrze (semestr zimowy 60 godzin) i w drugim semestrze (semestr letni 60 godzin) w roku 2020/2021. Kolejne godziny będą realizowane w Instytucie Filologii Angielskiej.

Studenci zainteresowani uczęszczaniem na lektorat powinni przystąpić do testu kwalifikacyjnego online w dniu 29.09.2020 do godz.23.59. Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE.

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Istotne informacje znajdują się na stronie Lektoraty.

Powrót do góry

FILOLOGIA UKRAIŃSKA, SPECJALNOŚĆ UKRAINISTYKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Filologii Ukraińskiej, Specjalność Ukrainistyka są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego zachodniego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski) innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów. Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny) lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniu 29.09.2020 do godz.23.59. Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE.

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu (patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego - punkty 1, 2, 3), a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka niż język angielski mogą przystąpić do testu z danego języka w powyższym terminie.

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu.

2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.

3. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy skontaktować się z kierownikami zespołów języków obcych. W przypadku certyfikatu lub innego dokumentu zwalniającego należy wysłać skan dokumentu przed terminem przystąpienia do testu. Skan dokumentu przysłany po terminie nie będzie rozpatrywany.

 • Adresy kierowników poszczególnych zespołów: zob. konsultacje

4. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku

 • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie (zob. zapisy uzupełniające na lektoraty),
 • a w przypadku zaliczonego lektoratu na poziomie B2 II student powinien przystąpić do egzaminu końcowego.

Istotne informacje znajdują się na stronie Lektoraty.

Powrót do góry

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Filologii Germańskiej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski) innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności. Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniu 29.09.2020 do godz.23.59. Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE.

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu (patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego - punkty 1, 2, 3), a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka niż język angielski mogą przystąpić do testu z danego języka w powyższym terminie.

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu.

2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.

3. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy skontaktować się z kierownikami zespołów języków obcych. W przypadku certyfikatu lub innego dokumentu zwalniającego należy wysłać skan dokumentu przed terminem przystąpienia do testu. Skan dokumentu przysłany po terminie nie będzie rozpatrywany.

 • Adresy kierowników poszczególnych zespołów: zob. konsultacje

4. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku

 • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie (zob. zapisy uzupełniające na lektoraty),
 • a w przypadku zaliczonego lektoratu na poziomie B2 II student powinien przystąpić do egzaminu końcowego.

Istotne informacje znajdują się na stronie Lektoraty.

Powrót do góry

WYDZIAŁ FIZYKI i ASTRONOMII

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia na wszystkich kierunkach na Wydziale Fizyki i Astronomii zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2021/2022). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu-maju 2021 roku.

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

Studenci, którzy wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz dokumentów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Powrót do góry

INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Indywidualnych Studiów Informatyczno-Matematycznych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (zalecany język angielski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

INFORMATYKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Informatyki są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (zalecany język angielski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

MATEMATYKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Matematyki są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II.

 • Studenci ze specjalnością Matematyka nauczycielska - język angielski lub niemiecki na poziomie B2.
 • Studenci z określoną specjalnością - język angielski na poziomie B2.
 • Studenci bez specjalności - dowolny język nowożytny na poziomie B2.

Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Genetyki i Biologii Eksperymentalnej są zobowiązani wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka.

Zgodnie z programem studenci Genetyki i Biologii Eksperymentalnej studiów, rozpoczną lektorat w drugim semestrze (semestr letni 2020/2021)

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu języka angielskiego na postawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na poziomie B2 honorowanego przez SPNJO (→ zwolnienie z lektoratu) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego, mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Studia stacjonarne.

Powrót do góry

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia:

 • Biologii (wszystkie specjalności),
 • Biologii człowieka,
 • Mikrobiologii,
 • Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym

zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2021/2022).

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka angielskiego.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego w marcu-maju 2021 roku.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu języka angielskiego na podstawie dokumentu potwierdzającego biegłość językową na poziomie B2 II honorowanego przez SPNJO (→ zwolnienie z lektoratu) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego, mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Studia stacjonarne.

Powrót do góry

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Dziedzictwa Kultury Materialnej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Zgodnie z programem studenci będą uczęszczali na lektorat od drugiego semestru (semestr letni 2020/2021). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Etnologii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Zgodnie z programem studenci będą uczęszczali na lektorat od drugiego semestru (semestr letni 2020/2021). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

HISTORIA SZTUKI

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Historii Sztuki są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Zgodnie z programem studenci będą uczęszczali na lektorat od drugiego semestru (semestr letni 2020/2021). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

KULTUROZNAWSTWO

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Kulturoznawstwa są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Zgodnie z programem studenci będą uczęszczali na lektorat od drugiego semestru (semestr letni 2020/2021). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

MILITARIOZNAWSTWO

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Militarioznawstwa są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Zgodnie z programem studenci będą uczęszczali na lektorat od drugiego semestru (semestr letni 2020/2021). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

MUZYKOLOGIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Muzykologii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Zgodnie z programem studenci będą uczęszczali na lektorat od drugiego semestru (semestr letni 2020/2021). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

PEDAGOGIKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Pedagogiki są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Zgodnie z programem studenci będą uczęszczali na lektorat od drugiego semestru (semestr letni 2020/2021). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Zgodnie z programem studenci będą uczęszczali na lektorat od drugiego semestru (semestr letni 2020/2021). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Pedagogiki Specjalnej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Zgodnie z programem studenci będą uczęszczali na lektorat od drugiego semestru (semestr letni 2020/2021). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

ARCHEOLOGIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Archeologii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Studenci zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2021/2022). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu-maju 2021 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

HISTORIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Historii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Studenci zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2021/2022). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu-maju 2021 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

PSYCHOLOGIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci studiów stacjonarnych Psychologii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniu 29.09.2020 do godz.23.59. Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE.

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu (patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego - punkty 1, 2, 3), a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka niż język angielski mogą przystąpić do testu z danego języka w powyższym terminie.

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu.

2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.

3. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy skontaktować się z kierownikami zespołów języków obcych. W przypadku certyfikatu lub innego dokumentu zwalniającego należy wysłać skan dokumentu przed terminem przystąpienia do testu. Skan dokumentu przysłany po terminie nie będzie rozpatrywany.

 • Adresy kierowników poszczególnych zespołów: zob. konsultacje

4. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku

 • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie (zob. zapisy uzupełniające na lektoraty),
 • a w przypadku zaliczonego lektoratu na poziomie B2 II student powinien przystąpić do egzaminu końcowego.

Istotne informacje znajdują się na stronie Lektoraty.

Powrót do góry

SOCJOLOGIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Socjologii zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 4 (semestr letni 2021/2022).

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie 2021 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z obowiązkowego lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Bezpieczeństwa Narodowego są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Zgodnie z programem studenci będą uczęszczali na lektorat od drugiego semestru (semestr letni 2020/2021). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

DYPLOMACJA EUROPEJSKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Dyplomacji Europejskiej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Zgodnie z programem studenci będą uczęszczali na lektorat od drugiego semestru (semestr letni 2020/2021). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

FILOZOFIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Filozofii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Zgodnie z programem studenci będą uczęszczali na lektorat od drugiego semestru (semestr letni 2020/2021). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Socjologii Grup Dyspozycyjnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Zgodnie z programem studenci będą uczęszczali na lektorat od drugiego semestru (semestr letni 2020/2021). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Stosunków Międzynarodowych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Zgodnie z programem studenci będą uczęszczali na lektorat od drugiego semestru (semestr letni 2020/2021). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

PRACA SOCJALNA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Pracy Socjalnej zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2021/2022).

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu-maju 2021 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Socjologii Ekonomicznej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2021/2022). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu-maju 2021 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

EUROPEISTYKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Europeistyki są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniu 29.09.2020 do godz.23.59. Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE.

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu (patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego - punkty 1, 2, 3), a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka niż język angielski mogą przystąpić do testu z danego języka w powyższym terminie.

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu.

2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.

3. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy skontaktować się z kierownikami zespołów języków obcych. W przypadku certyfikatu lub innego dokumentu zwalniającego należy wysłać skan dokumentu przed terminem przystąpienia do testu. Skan dokumentu przysłany po terminie nie będzie rozpatrywany.

 • Adresy kierowników poszczególnych zespołów: zob. konsultacje

4. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku

 • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie (zob. zapisy uzupełniające na lektoraty),
 • a w przypadku zaliczonego lektoratu na poziomie B2 II student powinien przystąpić do egzaminu końcowego.

Istotne informacje znajdują się na stronie Lektoraty.

Powrót do góry

POLITOLOGIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Politologii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniu 29.09.2020 do godz.23.59. Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE.

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu (patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego - punkty 1, 2, 3), a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka niż język angielski mogą przystąpić do testu z danego języka w powyższym terminie.

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu.

2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.

3. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy skontaktować się z kierownikami zespołów języków obcych. W przypadku certyfikatu lub innego dokumentu zwalniającego należy wysłać skan dokumentu przed terminem przystąpienia do testu. Skan dokumentu przysłany po terminie nie będzie rozpatrywany.

 • Adresy kierowników poszczególnych zespołów: zob. konsultacje

4. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku

 • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie (zob. zapisy uzupełniające na lektoraty),
 • a w przypadku zaliczonego lektoratu na poziomie B2 II student powinien przystąpić do egzaminu końcowego.

Istotne informacje znajdują się na stronie Lektoraty.

Powrót do góry

ZARZĄDZANIE MIGRACJAMI W WYMIARZE MIĘDZYKULTUROWYM

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniu 29.09.2020 do godz.23.59. Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE.

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu (patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego - punkty 1, 2, 3), a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka niż język angielski mogą przystąpić do testu z danego języka w powyższym terminie.

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu.

2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.

3. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy skontaktować się z kierownikami zespołów języków obcych. W przypadku certyfikatu lub innego dokumentu zwalniającego należy wysłać skan dokumentu przed terminem przystąpienia do testu. Skan dokumentu przysłany po terminie nie będzie rozpatrywany.

 • Adresy kierowników poszczególnych zespołów: zob. konsultacje

4. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku

 • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie (zob. zapisy uzupełniające na lektoraty),
 • a w przypadku zaliczonego lektoratu na poziomie B2 II student powinien przystąpić do egzaminu końcowego.

Istotne informacje znajdują się na stronie Lektoraty.

Powrót do góry

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Zarządzania Projektami Społecznymi są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniu 29.09.2020 do godz.23.59. Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE.

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu (patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego - punkty 1, 2, 3), a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka niż język angielski mogą przystąpić do testu z danego języka w powyższym terminie.

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu.

2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.

3. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy skontaktować się z kierownikami zespołów języków obcych. W przypadku certyfikatu lub innego dokumentu zwalniającego należy wysłać skan dokumentu przed terminem przystąpienia do testu. Skan dokumentu przysłany po terminie nie będzie rozpatrywany.

 • Adresy kierowników poszczególnych zespołów: zob. konsultacje

4. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku

 • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie (zob. zapisy uzupełniające na lektoraty),
 • a w przypadku zaliczonego lektoratu na poziomie B2 II student powinien przystąpić do egzaminu końcowego.

Istotne informacje znajdują się na stronie Lektoraty.

Powrót do góry

GEOLOGIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Geologii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (zalecany język angielski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu-maju 2021 roku.

Studenci, którzy wybiorą język angielski jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tego języka na postawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ zwolnienie z lektoratu) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego, mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Studia stacjonarne.

Powrót do góry

GEOGRAFIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Geografii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (zalecany język angielski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Zgodnie z programem studenci będą uczęszczali na lektorat od drugiego semestru (semestr letni 2020/2021). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Gospodarki Przestrzennej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (zalecany język angielski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Zgodnie z programem studenci będą uczęszczali na lektorat od drugiego semestru (semestr letni 2020/2021). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

INŻYNIERIA GEOLOGICZNA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Inżynierii Geologicznej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (zalecany język angielski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Zgodnie z programem studenci będą uczęszczali na lektorat od drugiego semestru (semestr letni 2020/2021). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

TURYSTYKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Turystyki są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (zalecany język angielski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Zgodnie z programem studenci będą uczęszczali na lektorat od drugiego semestru (semestr letni 2020/2021). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

ADMINISTRACJA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Administracja zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2021/2022).

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu-maju 2021 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry

BBA I CRIMINAL JUSTICE

Studenci studiów w języku angielskim BBA i Criminal Justice przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku 2020/2021 mogą fakultatywnie uczęszczać na lektorat języka nowożytnego (z wyjątkiem angielskiego) w SPNJO:

 • studenci obcokrajowcy 60 h - minimum poziom B1,
 • polscy studenci 180 h,
 • BBA od drugiego semestru (semestr letni 2020/2021),
 • Criminal Justice od trzeciego semestru (semestr zimowy 2021/2022),
 • studenci BBA będą mogli przystąpić do testu kwalifikacyjnego w listopadzie 2020,
 • studenci Criminal Justice w marcu-kwietniu 2021.

Powrót do góry

EKONOMIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Ekonomii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Studenci I stopnia studiów stacjonarnych Ekonomii zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 2 (semestr letni 2020/2021. Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2020 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Ocena z zaliczenia wystawiona na podstawie certyfikatu będzie wprowadzona do systemu USOS w sesji letniej 2020/2021, a z egzaminu w sesji letniej 2021/2022.

Powrót do góry

PRAWO

Studenci I roku stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 5 (semestr zimowy 2022/2023).

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języka obcego w marcu 2022 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej, nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu na poziomie B2 II i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2020 roku.

Studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego przed terminem zapisów na test lub lektorat.

Powrót do góry