Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego

Zasady uczestnictwa w lektoracie na poziomie B2+

ZASADY UCZESTNICTWA W LEKTORACIE JĘZYKA NOWOŻYTNEGO, INNEGO NIŻ JĘZYK STANOWIĄCY GŁÓWNY PRZEDMIOT STUDIÓW, OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA KIERUNKÓW FILOLOGIE OBCE

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA i STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 1. Udział w lektoracie jest obowiązkowy.
 2. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 42/2020 student ma prawo do wyboru języka. Język wybrany staje się językiem obowiązującym i nie może być zmieniany.
 3. Nie są wymagane dokumenty potwierdzające biegłość językową na poziomie B2 II w przypadku studentów studiów drugiego stopnia.
 4. Student ma obowiązek potwierdzić swoje uczestnictwo w grupie po drugich zajęciach poprzez wysłanie deklaracji uczestnictwa. Zasady wysyłania deklaracji zostaną przedstawione przez lektora.
 5. Student, który zrezygnuje z zajęć w trakcie semestru, po zapisaniu się na listę zwaną "Listą Uczestnictwa w Lektoracie", zobowiązany jest do odpłatnego powtarzania semestru.
 6. Lektor odmawia zaliczenia studentowi, który nie osiągnął efektów uczenia się lub przekroczył limit nieobecności.
 7. Student ma prawo do:
  • pięciu nieobecności w przypadku języków nowożytnych (jeden semestr - 60 godzin zajęć),
  • nieobecności wynikające z faktu reprezentowania uczelni nie są wliczane do limitu. Student zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w konferencjach, posiedzeniach rad wydziału, zawodach sportowych, meczach itp..
 8. Student może zmienić przydzieloną grupę w ramach tego samego poziomu wyłącznie za zgodą kierownika zespołu i obydwu lektorów.
 9. Student otrzymuje zaliczenie na ostatnich zajęciach w semestrze (nie ma terminów poprawkowych zaliczenia).
 10. W przypadku, gdy student nie uzyska zaliczenia w terminie, powtarza poziom B2+ odpłatnie.
 11. Nakład pracy studenta powinien być zgodny z sylabusem.
 12. Student jest zobowiązany przystąpić do egzaminu na poziomie B2+ bezpośrednio po uzyskaniu zaliczenia, ale nie później niż w sesji poprawkowej. Jeśli student nie przystąpi do egzaminu w terminie wyznaczonym przez lektora, jest zobowiązany do zdania egzaminu końcowego (patrz → egzaminy końcowe).
 13. Student może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu końcowego, jeśli okaże dokument honorowany przez SPNJO (patrz → Zwolnienia z lektoratu).
 14. Student może wykorzystać dodatkowy limit 60 godzin na fakultatywną, ponadprogramową naukę innego języka niż angielski.
 15. Studenta fakultatywnego, który zapisuje się na zajęcia obowiązują te same zasady uczestnictwa co studentów lektoratów obowiązkowych.
 16. Student, który zdał egzamin na poziomie B2+ na jednym kierunku w UWr może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie oraz z egzaminu na drugim kierunku na podstawie porównania i zbieżności efektów kształcenia uzyskanych na obu kierunkach.
 17. Uczestnika zajęć winna cechować wysoka kultura osobista.