Zasady uczestnictwa w lektoratach Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego

Zasady uczestnictwa w lektoracie na poziomie B2+ obowiązujące studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia i stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich

 1. Uczęszczanie na lektorat języka obcego jest obowiązkowe.
 2. Nie są wymagane dokumenty potwierdzające biegłość językową na poziomie B2 II w przypadku studentów studiów drugiego stopnia.
 3. Student potwierdza swoje uczestnictwo w grupie najpóźniej na drugich zajęciach wpisując się na listę uczestnictwa zwaną "listą uczestnictwa w lektoracie".
 4. Student, który zrezygnuje z zajęć w trakcie semestru, po zapisaniu się na listę zwaną "listą uczestnictwa w lektoracie", zobowiązany jest do odpłatnego powtarzania semestru.
 5. Lektor odmawia zaliczenia studentowi, który przekroczył limit nieobecności.
 6. Student ma prawo do pięciu nieobecności w semestrze. Nieobecności wynikające z faktu reprezentowania uczelni nie są wliczane do limitu. Student zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w konferencjach, posiedzeniach rad wydziału, zawodach sportowych, meczach itp.
 7. Student może zmienić przydzieloną grupę w ramach tego samego poziomu wyłącznie za zgodą kierownika zespołu.
 8. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 42/2020 student ma prawo do wyboru języka. Język wybrany staje się językiem obowiązującym i nie może być zmieniany.
 9. Student otrzymuje zaliczenie na ostatnich zajęciach w semestrze (Nie ma terminów poprawkowych zaliczenia).
 10. W przypadku, gdy student nie uzyska zaliczenia w terminie, powtarza poziom B2+ odpłatnie.
 11. Student jest zobowiązany przystąpić do egzaminu na poziomie B2+ bezpośrednio po uzyskaniu zaliczenia, ale nie później niż w sesji poprawkowej.
 12. Studenta winna cechować wysoka kultura osobista.