Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

 1. Od roku akademickiego 2013/14 studenci studiów niestacjonarnych Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązani są do ukończenia lektoratu i zdania egzaminu z wybranego języka obcego nowożytnego.
  (Język wybrany staje się językiem obowiązkowym):
  • na studiach I stopnia na poziomie B2 II * (zob. niżej),
  • na studiach II stopnia na poziomie B2+ ** (zob. niżej),
  • na studiach jednolitych magisterskich na poziomie B2 II i B2+.
 2. Studentom studiów niestacjonarnych przysługuje następujący bezpłatny limit godzin:
  • na studiach I stopnia 120 godzin,
  • na studiach II stopnia 40 godzin,
  • na studiach jednolitych magisterskich 180 godzin.
 3. Zajęcia z języka obowiązkowego prowadzone są przez lektorów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studium oferuje naukę następujących języków nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Wyboru języka dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.
 4. Nauczanie języków obcych odbywa się według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Szczegółowe informacje dotyczące programów i wymogów na poszczególnych poziomach znajdują się na stronie Studium (patrz: Lektoraty → Treści programowe).
 5. Uczęszczanie na lektorat języka obcego jest obowiązkowe.
 6. Student powinien wybrać z oferty Studium język, który zna najlepiej, ponieważ lektoraty języka obowiązkowego rozpoczynają się na poziomie B1 (oprócz filologii obcych*). Aby kontynuować naukę na poziomie wyższym, student jest zobowiązany do zaliczenia na ocenę pozytywną poziomu niższego.
 7. Student jest zobowiązany do kontynuowania nauki języka, który wybrał. Zmiana języka w trakcie nauki nie jest możliwa.
 8. W celu określenia poziomu znajomości języka, studenci zobowiązani są do napisania testu kwalifikacyjnego w terminie podanym przez Studium:
  • jeżeli student zakwalifikuje się niżej niż początkowy poziom lektoratu, czyli poziom B1, jest zobowiązany do uzupełnienia wiadomości we własnym zakresie,
  • jeżeli student zakwalifikuje się na poziom wyższy niż poziom B1 (B2 I lub B2 II), zaczyna lektorat od poziomu, na który się zakwalifikował,
  • student, który zakwalifikuje się na poziom C1 I może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie, ale jest zobowiązany do zdania egzaminu końcowego na wymaganym poziomie (B2 II).
  • Studenci studiów jednolitych są zobowiązani do zrealizowania jeszcze poziomu B2+ - poziom zakwalifikowania C1 I na teście nie zwalnia z tego poziomu.
 9. Wynik testu kwalifikacyjnego jest ważny przez 3 semestry.
 10. Na studiach II stopnia zajęcia prowadzone są na poziomie B2+, który wprowadza elementy języka specjalistycznego i akademickiego (studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych).
 11. Na studiach jednolitych magisterskich po zdaniu egzaminu na poziomie B2 II, studentów obowiązuje kontynuacja lektoratu z wybranego języka na poziomie B2+.
 12. Student może być zwolniony z obowiązku uczestnictwa w lektoracie i egzaminu końcowego, jeśli okaże jeden z wymienionych na stronie Studium certyfikatów (patrz: Lektoraty → Zwolnienia).
 13. Student może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu końcowego na poziomie B2 II, jeżeli zdał egzamin na tym poziomie na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim bądź na innej uczelni (ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że program był realizowany wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz że w suplemencie do dyplomu jest wykazany poziom B2).
 14. Student, który uzyskał na innym kierunku na UWr zaliczenie poziomu B1 (B2 I) może kontynuować naukę na poziomie B2 I (B2 II) bez konieczności przystępowania do testu kwalifikacyjnego.
 15. Niewykorzystane godziny z bezpłatnego limitu godzin na lektorat języka obcego, student może przeznaczyć na naukę innego języka.

Powrót do góry

* Na 1 stopniu filologii obcych, lektorat języka obcego nowożytnego, innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności,rozpoczyna się od wskazanego w programie semestru i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny) lub B2 (poziom maksymalny) określonej na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w uregulowaniach SPNJO UWr. Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 120 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.

Powrót do góry

** Na 2 stopniu filologii obcych, lektorat języka obcego nowożytnego, innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności,rozpoczyna się od wskazanego w programie semestru i trwa do uzyskania biegłości językowej B2 I (poziom minimalny) lub B2+ (poziom maksymalny) określonej na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w uregulowaniach SPNJO UWr. Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 40 godzin, przy czym poziom B2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat. Studenci legitymujący się certyfikatem na poziomie B2 lub którzy zdali egzamin na poziomie B2II na 1 stopniu studiów, są zobowiązani do zrealizowania lektoratu na poziomie B2+.

Powrót do góry