Egzaminy dla studentów aktualnie uczęszczających na lektoraty

Lektor prowadzący grupę zajęciową wyznacza termin egzaminu końcowego w sesji zimowej lub letniej, bezpośrednio następującej po zakończeniu semestru.

  1. Studenci aktualnie uczęszczający na lektorat nie muszą zapisywać się na egzamin końcowy.
  2. Student może przystąpić do egzaminu końcowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z zaliczenia lektoratu oraz uiszczenia odpowiednich opłat jeżeli są wymagane (studenci powtarzający semestr lub studenci fakultatywni, którzy wykorzystali przysługujący im limit godzin) (§ 31.2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim).
  3. Ocena uzyskana z egzaminu bez uiszczenia powyższych opłat jest nieważna (§ 31.3 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim).
  4. Student ma prawo przystąpić do egzaminu podstawowego i egzaminu poprawkowego (§ 31.5 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim).
  5. Ocena z egzaminu końcowego dla studentów uczęszczających na lektorat jest średnią oceny z zaliczenia semestru, z części słuchowej egzaminu końcowego słuchowego oraz 2 ocen z części ustnej egzaminu końcowego.
  6. W przypadku nieusprawiedliwienia nieobecności studenta na egzaminie, student nie otrzymuje żadnej oceny i traci prawo do tego terminu (§ 31.8 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim).
  7. Student, który otrzymał ocenę negatywną z egzaminu poprawkowego (II termin egzaminu) odpłatnie powtarza ostatni semestr.

Opis egzaminu dla studentów uczęszczających na lektoraty prowadzone stacjonarnie

Języki nowożytne

Język łaciński

Student jest zobowiązany przystąpić do egzaminu końcowego u lektora prowadzącego zajęcia bezpośrednio po uzyskaniu zaliczenia, ale nie później niż w sesji poprawkowej.